Nazwa
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-03-07

Kto może załatwić sprawę:
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne.

Formularz wniosku:
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości można otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika (parter, przy wejściu) oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej przy ul. Rzecznej 8  lub pobrać stąd: 
Metryka Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. [pdf - 95 KB]

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta (ul. Bolesława Chrobrego 2) lub w Referacie Gospodarki Komunalnej (ul. Rzeczna 8).

Wymagane dokumenty (załączniki):
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:
Opłata za wpis do rejestru wynosi 50 zł. Opłatę należy uiścić w kasach UM (ul. Bolesława Chrobrego 2 lub ul. Rzeczna 8) lub na konto nr: 38 1140 1179 0000 2224 1800 1067.

Termin załatwienia sprawy:
7 dni od daty złożenia wniosku.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:
Brak.

Pokój w którym można uzyskać informacje:
Referat Gospodarki Komunalnej - ul. Rzeczna 8 (pokój 006).

Telefon, e-mail:
32 43 92 040, 32 43 92 047; czgm5@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 2519 ze zm.), 
2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 poz. 221 ze zm.).

Tryb odwołania:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:
W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć do prezydenta miasta, w terminie 14 dni od daty trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.
Przedsiębiorca zobowiązany jest zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru działalności regulowanej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.