Nazwa
Wydanie dowodu osobistego.
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2024-03-11
Organ właściwy do realizacji usługi:
Prezydent Miasta Rybnika

Wymagane dokumenty
 1. Dowód osobisty lub paszport, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
 2. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego składanego drogą elektroniczną, załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele (szerokość x wysokość) i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i spełniała ww. wymogi.
Sposób dostarczenia dokumentów
Dowód osobisty wydaje się na wniosek.
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wypełnionym przez organ gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i danych pobranych z rejestru PESEL, podpisanym przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego.
 • Wnioskodawca może również złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, niezawierający odwzorowania własnoręcznego podpisu oraz odcisków palców, przy użyciu usługi elektronicznej, udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu w sposób, o którym mowa w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W takim przypadku, z wyłączeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby do 12. roku życia, osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zgłosić się do organu gminy, w której złożyła wniosek, w celu złożenia odcisków palców i odwzorowania podpisu własnoręcznego. W przypadku wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wraz z osobą ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego jest obowiązany zgłosić się wnioskodawca i złożyć stosowny podpis. Po bezskutecznym upływie terminu (30 dni), wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
Uwagi
 1. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty jego wydania.
 2. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.
 3. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania.
Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.

Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego:
 1. Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 2. Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu;
  2. ukończyła 13. rok życia i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu wyraził rodzic, opiekun lub kurator tej osoby; w przypadku osoby, która złoży wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin, zgodę na zamieszczenie certyfikatu podpisu osobistego wyraża ta osoba
  3. ukończyła 13. rok życia, jeżeli osoba ta przed upływem ważności dowodu osobistego wydawanego na okres 12 miesięcy osiągnie pełną zdolność do czynności prawnych, i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu wyraził rodzic, opiekun lub kurator tej osoby; w przypadku osoby, która złożyła wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin, zgodę na zamieszczenie certyfikatu podpisu osobistego wyraża ta osoba.
 3. Certyfikat potwierdzenia obecności zamieszcza się w warstwie elektronicznej każdego dowodu osobistego bez względu na zdolność do czynności prawnych.
 4. Zamieszczenie w dowodzie osobistym kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego wraz z danymi do składania tego podpisu oraz korzystanie z tego podpisu odbywa się na podstawie umowy posiadacza dowodu osobistego oraz dostawcy usługi zaufania. W przypadku unieważnienia dowodu osobistego skutkującego niemożnością korzystania z tego certyfikatu Skarb Państwa nie ponosi kosztów związanych z zakupem nowego kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.
Kurator lub opiekun posiadacza dowodu osobistego powiadamia niezwłocznie organ dowolnej gminy o ubezwłasnowolnieniu całkowitym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat podpisu osobistego, oraz o ubezwłasnowolnieniu częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego, okazując prawomocne orzeczenie sądu w tej sprawie.
Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Dowód osobisty osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun, a dowód osobisty osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. Dowód osobisty może również odebrać rodzic, który nie składał wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności, w przypadku gdy:
 1. wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie art. 26 ust. 1 (dotyczy choroby i niepełnosprawności i innej niedającej się pokonać przeszkody);
 2. osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego powiadomi organ gminy o niemożności osobistego odebrania dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku.
Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, z wyjątkiem osoby, która:
 1. nie ukończyła 5 roku życia;
 2. ukończyła 5. rok życia i nie ukończyła 12. roku życia, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody i wyrazi wolę ustalenia przy odbiorze dowodu osobistego kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego, odbiór dowodu osobistego, ustalenie tych kodów oraz odbiór kodu umożliwiającego odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego w miejscu pobytu tej osoby, po uprzednim powiadomieniu, zapewnia organ gminy, (organ gminy będącej siedzibą władz powiatu, na terenie którego przebywa osoba, organ miasta na prawach powiatu, na terenie którego przebywa osoba), o ile jest to organ gminy, do którego złożono wniosek o wydanie dowodu osobistego.

W przypadku gdy posiadacz dowodu osobistego przy odbiorze dowodu osobistego nie ustalił kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego oraz z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody nie może tego dokonać w siedzibie organu gminy, ustalenie tych kodów w miejscu pobytu tej osoby, po uprzednim powiadomieniu, zapewnia organ gminy, (organ gminy będącej siedzibą władz powiatu, na terenie którego przebywa osoba, organ miasta na prawach powiatu, na terenie którego przebywa osoba).

Opłaty
Dowody są wydawane bezpłatnie.

Termin i sposób załatwienia sprawy
30 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może zostać wydłużony.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Bolesława Chrobrego 2, I piętro, sala 158
tel. 32 43 92 173, 32 43 92 198, obywatelski@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.