Nazwa
Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2024-03-11
Organ właściwy do realizacji usługi:
Prezydent Miasta Rybnika

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.
Metryka Formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych [pdf - 263 KB]

Sposób dostarczenia dokumentów
Z wnioskiem wystąpić może posiadacz dowodu osobistego, w przypadku podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania jego danych osobowych, może zgłosić osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy w celu unieważnienia posiadanego dowodu osobistego.
Zgłoszenia dokonuje się na formularzu zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych. Można je również dokonać na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun lub kurator.
Zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych może dokonać pełnomocnik składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia.

Czas realizacji
Niezwłocznie.

Opłaty
Brak opłat.

Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Bolesława Chrobrego 2, I piętro, sala 158
tel. 32 43 92 173, 32 43 92 198, obywatelski@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.