Nazwa
Wpis szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-01-19
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku o wpis szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rybnika.
Metryka Informacja o warunkach lokalowych [pdf - 195 KB]
Wniosek - wpis placówki niepublicznej [pdf - 166 KB]
Wniosek - wpis przedszkola niepublicznego [pdf - 384 KB]
Wniosek - wpis szkoły niepublicznej [pdf - 168 KB]

Załączniki:
 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument stanowiący podstawę funkcjonowania osoby prawnej, a w przypadku osoby fizycznej – dowód osobisty do wglądu;
 2. statut szkoły lub placówki (opracowany zgodnie z art. 172 ust. 2 Prawa oświatowego);
 3. akt własności, umowa najmu, dzierżawy itp. – dokument poświadczający, że szkoła lub placówka będzie mogła prowadzić działalność we wskazanych lokalizacjach;
 4. informacja o warunkach lokalowych zapewniających: możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań statutowych, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu. Inne lokalizacje muszą znajdować się na terenie Miasta Rybnika;
 5. opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzające bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej, w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka, i najbliższym jej otoczeniu. Opinie powinny być wydane na podstawie art. 168 ust. 4 pkt 3d ustawy Prawo oświatowe;
 6. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;
 7. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust 3 Prawa oświatowego – w przypadku szkoły niepublicznej;
 8. pozytywna opinia Ministra Zdrowia o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 Prawa oświatowego – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją szkolnictwa branżowego jest minister właściwy do spraw zdrowia;
 9. pozytywna opinia Śląskiego Kuratora Oświaty o spełnieniu wymagań o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust 3 Prawa oświatowego – w przypadku szkoły niepublicznej,
 10. pozytywna opinia kuratora oświaty o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 4 pkt 3 lit. a, b i ca, oraz zgodności projektu statutu z przepisami art. 172 ust. 2. Prawa oświatowego (w przypadku placówki kształcenia ustawicznego oraz centrum kształcenia zawodowego);
 11. opinia wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dotyczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe),
 12. oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej zgłoszenie -oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej lub osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki niepublicznej) – fakultatywnie.
Wymagania dotyczące konkretnych załączników mogą się różnić, w zależności od rodzaju placówki, która ma zostać wpisana do ewidencji, np. szkoła/placówka niepubliczna, przedszkole niepubliczne, niepubliczny punkt przedszkolny.

Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Czas realizacji
Do 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Opłaty
Wniosek jest wolny od opłat.

Tryb odwoławczy
Od decyzji odmownej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Edukacji
ul. Zamkowa 5, parter, pokój 2
tel. 32 43 92 135, edukacja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 t.j. ze zm.).