Nazwa
Wpis szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego
Komórka prowadząca
Formularz
e-formularz
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2019-09-02

Kto może załatwić sprawę:
Osoby prawne i fizyczne.

Formularz wniosku:
Wniosek o wpis szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji można pobrać tutaj:
Metryka Wpis szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. [pdf - 58 KB]

Metryka Wpis przedszkola niepublicznego do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego [pdf - 39 KB]

Metryka Wpis zespołu lub punktu przedszkolnego do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. [pdf - 39 KB]
 

Wymagane dokumenty (załączniki): 

   • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej, a w przypadku osoby fizycznej - wypis z dowodu osobistego potwierdzający imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania;
   • statut szkoły lub placówki;
   • akt własności, umowa najmu, dzierżawy itp. – dokument poświadczający, że szkoła będzie mogła prowadzić działalność we wskazanej lokalizacji;
   • opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka, i najbliższym jego otoczeniu;
   • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;
   • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia.
Szczegółowy wykaz załączników we wnioskach o wpis do ewidencji. 

Opłaty:
Brak.

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami / instytucjami:
Brak.

Pokój w którym można uzyskać informacje:
ul. Zamkowa 5, pokój nr 2

Telefon, e-mail:
32 439 21 35 ;  edukacja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 t.j. ze zm.).

Tryb odwołania:
Od decyzji odmownej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:
W przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum, a także szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty.