Nazwa
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2024-03-11
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika

Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
    Metryka Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego [pdf - 245 KB]
  2. Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty.
Sposób dostarczenia dokumentów
Z wnioskiem wystąpić może posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt w organie dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem.
Zgłoszenia można dokonać na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym w organie gminy, który wydał dowód osobisty.
Posiadacz dowodu osobistego może zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun lub kurator.
Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia.
Posiadacz dowodu osobistego może zgłosić Policji utratę dowodu osobistego w wyniku przestępstwa. Wtedy nie musi już ponawiać takiego zgłoszenia w urzędzie.
Posiadacz dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony w przypadku jego odnalezienia jest obowiązany niezwłocznie przekazać go organowi dowolnej gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.
Jednocześnie zawiadamiamy, że informacja o utracie i unieważnieniu dowodu osobistego jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych.

Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może więc powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu.

Czas realizacji
Niezwłocznie.

Opłaty

Brak opłat.

Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Bolesława Chrobrego 2, I piętro, sala 158
tel. 32 43 92 173, 32 43 92 198, obywatelski@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.