Nazwa
Zwrot nadpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2013-08-06

Kto może załatwić sprawę: 

Podatnik lub jego pełnomocnik.

Formularz wniosku:

Wniosek o zwrot nadpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 (parter, przy wejściu głównym) oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej przy
ul. Rzecznej 8 (parter) lub pobrać stąd:

Metryka Zwrot nadpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. [pdf - 38 KB]


Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta (ul. Bolesława Chrobrego 2) lub
w Wydziale Gospodarki Komunalnej (ul. Rzeczna 8).

Wymagane dokumenty (załączniki): 

W przypadku pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
Opłata za dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania strony wynosi 17 zł.
Opłatę należy uiścić w kasach UM lub na konto nr: 38 1140 1179 0000 2224 1800 1067.

Opłaty:

Brak.

Termin załatwienia sprawy:  

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami: 

Brak.

Pokój w którym można uzyskać informacje:  

Wydział Gospodarki Komunalnej - ul. Rzeczna 8 (biura 002 - 006).

Telefon, e-mail:

32 43 92 040; gospkom@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:  

Art. 77 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 749).

Tryb odwołania:  

Od postanowienia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Uwagi:

Za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku.
Nadpłaty podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złożył wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
W sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych wydaje się postanowienie.