Nazwa
Zwrot nadpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-03-07

Kto może załatwić sprawę: 
Podatnik lub jego pełnomocnik.

Formularz wniosku:
Wniosek o zwrot nadpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 (parter, przy wejściu głównym) oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej przy
ul. Rzecznej 8 (parter) lub pobrać stąd:

Metryka Zwrot nadpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. [pdf - 92 KB]


Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta (ul. Bolesława Chrobrego 2) lub w Referacie Gospodarki Komunalnej (ul. Rzeczna 8).

Wymagane dokumenty (załączniki): 
W przypadku pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
Opłata za dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania strony wynosi 17 zł.
Opłatę należy uiścić w kasach UM lub na konto nr: 38 1140 1179 0000 2224 1800 1067.

Opłaty:
Brak.

Termin załatwienia sprawy:  
Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami: 
Brak.

Pokój w którym można uzyskać informacje:  
Referat Gospodarki Komunalnej - ul. Rzeczna 8 (biura 003 i 004).

Telefon, e-mail:
32 43 92 040, 32 43 92 048, 32 43 92 099; czgm5@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:  
Art. 77 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

Tryb odwołania:  
Od postanowienia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Uwagi:
Za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku.
Nadpłaty podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złożył wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
W sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych wydaje się postanowienie.