Nazwa
Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Gremlik Sebastian (SKZ-II) dnia: 2022-01-05
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
Metryka Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką [pdf - 266 KB]

Załączniki:
 1. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 2. W przypadku zmiany pojazdu samochodowego lub numeru rejestracyjnego pojazdu informacje dotyczące pojazdu zgłaszanego do licencji to:
  1. marka/typ,
  2. rodzaj/przeznaczenie,
  3. numer rejestracyjny,
  4. numer VIN,
  5. wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
 3. Dotychczasowa licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką (oryginał) do zwrotu najpóźniej w chwili odbioru zmienionych dokumentów.
 4. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Sprawę można też załatwić przez pełnomocnika.

Czas realizacji
W terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja w sprawie zmiany licencji bądź decyzja o odmowie zmiany licencji. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Opłaty
 1. Opłata administracyjna za zmianę dokumentów:
  1. Licencji - 10 % opłaty administracyjnej, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
 2. Opłata administracyjna za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką uzależniona jest od okresu jej ważności oraz obszaru, na który licencja ma być udzielona:
  1. Obszar gminy:
   1. Od 2 do 15 lat - 200 zł.
   2. Powyżej 15 do 30 lat - 250 zł.
   3. Powyżej 30 do 50 lat - 300 zł.
  2. Obszar gmin sąsiadujących:
   1. Od 2 do 15 lat - 280 zł.
   2. Powyżej 15 do 30 lat - 350 zł.
   3. Powyżej 30 do 50 lat - 400 zł.
 3. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe lub w opłatomatach usytuowanych w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

Tryb odwoławczy
Za pośrednictwem organu administracji publicznej, który wydał decyzję, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Komunikacji
ul. Bolesława Chrobrego 2, II piętro, pokój 254
tel. 32 43 92 254, komunikacja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 919).
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 1546 ze zm.).