Nazwa
Zmiana zaświadczenia stwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia krajowych przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej - niezarobkowy przewóz drogowy
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Gremlik Sebastian (SKZ-II) dnia: 2022-01-05
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne wykonywane w krajowym niezarobkowym transporcie drogowym osób i rzeczy.
Metryka Wniosek o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne [pdf - 232 KB]

Załączniki:
 1. W przypadku zmiany wykazu pojazdów zgłoszonych do przewozów:
  Wykaz pojazdów zawierający informacje:
  1. marka, typ,
  2. rodzaj /przeznaczenie,
  3. numer rejestracyjny,
  4. numer VIN,
  5. wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty administracyjnej za zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.
 3. W przypadku zmiany oznaczenia przedsiębiorcy, miejsca zamieszkania (siedziby) lub numeru w rejestrze przedsiębiorców:
  1. zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2.
 4. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej.
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Sprawę można też załatwić przez pełnomocnika.

Czas realizacji
W terminie do 7 dni od złożenia kompletnego wniosku wydawane jest zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisy ze zmienionego zaświadczenia, w ilości odpowiadającej liczbie pojazdów zgłoszonych we wniosku bądź w terminie 1 miesiąca wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie wydania zmienionego zaświadczenia na przewozy własne. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Opłaty
 1. Opłata administracyjna za zmianę dokumentów:
  1. Za zmianę zaświadczenia polegającej na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności - 25 zł.
  2. Za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zmiany tego zaświadczenia - 10 zł.
  3. Za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zgłoszenia kolejnego pojazdu samochodowego niezgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia - 100 zł.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe lub w opłatomatach usytuowanych w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

Tryb odwoławczy
Za pośrednictwem organu administracji publicznej, który wydał decyzję, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Komunikacji
ul. Bolesława Chrobrego 2, II piętro, pokój 254
tel. 32 43 92 254, komunikacja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 919).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz. U. 2014 poz. 961)
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 1546 ze zm.).