Nazwa
Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-11-03
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę złożony na formularzu określonym rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę.
  Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:
  1. zgodę właściciela obiektu lub jego kopię;
  2. szkic usytuowania obiektu budowlanego;
  3. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
  4. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
  5. w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu;
  6. pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów – nie dotyczy to uzgodnień i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
 2. W przypadku rozbiórki obiektów jądrowych należy dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
 3. W przypadku rozbiórki metodą wybuchową należy dołączyć dokumentację strzałową.
 4. Projekt rozbiórki obiektu lub jego kopię dołącza się w zależności od potrzeb. Projekt powinna przygotować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane.
 5. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
Metryka 1 Wniosek pozwolenie na rozbiórkę PB3 [pdf - 141 KB]
2 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane PB5 [pdf - 237 KB]
3 Informacja uzupełniająca do wniosku [pdf - 450 KB]
4 Zgoda właściciela na rozbiórkę [pdf - 13 KB]
5 Uzupełnienie dokumentacji na podstawie postanowienia lub wezwania [pdf - 73 KB]
6 Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji [pdf - 98 KB]

Sposób dostarczenia dokumentów
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę składa się w:
 1. postaci papierowej albo
 2. formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego https://e-budownictwo.gunb.gov.pl.
Wniosek można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Rybnika lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Czas realizacji
Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy.

Opłaty
 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę – 36 zł.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury wynosi 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Opłacie nie podlega pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłat można dokonać przelewem na rachunek bankowy lub w opłatomatach znajdujących się w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Architektury
ul. Bolesława Chrobrego 2, parter, pokój 008/009
tel. 32 43 92 082, architektura@um.rybnik.pl

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.