Nazwa
Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Gremlik Sebastian (SKZ-II) dnia: 2022-01-05
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób.
Metryka Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego [pdf - 216 KB]

Załączniki:
 1. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty, (w przypadku zmiany danych zawartych w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego).
 2. Dokument potwierdzający zgłaszane zmiany: w przypadku gdy zmiana dotyczy załącznika do wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób:
  1. W przypadku zmiany nazwy lub siedziby przedsiębiorcy oryginały dotychczasowych wypisów z zezwolenia (składane najpóźniej w dniu odbioru zmienionych dokumentów).
  2. W przypadku zmiany osoby zarządzającej transportem:
   1. oświadczenie przedsiębiorcy o wyznaczeniu zarządzającego transportem drogowym,
   2. oświadczenie osoby zarządzającej transportem drogowym oraz kopia certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby, a także oświadczenie o niekarności za przestępstwa umyślne w dziedzinach określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
  3. W przypadku zmiany organu zarządzającego osoby prawnej:
   1. oświadczenia członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową o niekarności za przestępstwa umyślne w dziedzinach określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
   2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca tych osób.
  4. W przypadku zmiany wykazu pojazdów zgłoszonych do przewozów niepowodującej konieczności wydawania kolejnych wypisów:
   1. Wykaz pojazdów zawierający informacje:
    1. marka / typ,
    2. rodzaj / przeznaczenie,
    3. numer rejestracyjny,
    4. numer VIN,
    5. wskazanie tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
   2. Jeśli zmiana dotyczy ilości pojazdów zgłoszonych do przewozów należy złożyć wniosek o wydanie kolejnych wypisów z zezwolenia.
  5. W przypadku zamiany bazy eksploatacyjnej oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem jej adresu.
  6. W przypadku zmiany warunków związanych z wymogiem zdolności finansowej:
   1. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu zdolności finansowej w wysokości:
    1. 9000 euro - na pierwszy pojazd,
    2. 5000 euro - na każdy następny pojazd.
   2. Dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez przedsiębiorcę zdolności finansowej są :
    1. roczne sprawozdanie finansowe potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę,
    2. gwarancja bankowa,
    3. ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na wymaganą kwotę.
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Czas realizacji
Do 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Opłaty
 1. Opłata administracyjna za zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób: 100 zł.
 2. Opłata administracyjna za wydanie wypisu ze zmienionego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób pobierana jest opłata administracyjna: 50 zł za każdy pojazd samochodowy zgłoszony do przewozów.
 3. Opłaty wymienione w punktach 1 i 2 pobierane są wyłącznie w przypadku wydania decyzji o zmianie zezwolenia i wypisów ze zmienionego zezwolenia.
 4. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe lub w opłatomatach usytuowanych w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Komunikacji
ul. Bolesława Chrobrego 2, II piętro, pokój 254
tel. 32 43 92 254, komunikacja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 919).
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 916).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 1546 ze zm.).