Nazwa
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego dotychczas w innym mieście/ starostwie.
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2022-09-15
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
Wniosek o rejestrację pojazdu zarejestrowanego dotychczas w innym mieście/starostwie.
Metryka Wniosek o rejestrację pojazdu [pdf - 268 KB]

Załączniki:
 1. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty rejestracyjnej i ewidencyjnej.
 2. Dowód własności pojazdu (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT, prawomocne orzeczenia sądu, rozstrzygające o prawie własności) - oryginał do wglądu.
 3. Dowód rejestracyjny (z ważnym badaniem technicznym lub zaświadczeniem dopuszczające pojazd do ruchu) lub decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
 4. Tablice rejestracyjne.
 5. Dokument określający tożsamość właściciela:
  1. Osoba fizyczna: dowód osobisty.
  2. Osoby prawne: dokumenty upoważniające do reprezentowania podmiotu wraz z dowodem osobistym.
  3. Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne:
   1. dokument tożsamości - dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd lub upoważnienia w razie ich nieobecności,
   2. umowa spółki zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym - w przypadku spółki cywilnej.
 6. Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC.
 7. W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji należy rozumieć wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
 8. W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych dokumentów należy przedstawić zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie.
 9. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
W przypadku rejestracji pojazdu drogą elektroniczną, dokumenty należy zeskanować, a oryginały dostarczyć do organu rejestrującego.

Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Czas realizacji
Do 1 miesiąca.

Opłaty
 1. Przy rejestracji pojazdu Wnioskodawca ponosi koszty:
  1. 161,50 zł - za rejestrację samochodu.
  2. 121,50 zł - za rejestrację przyczepy, naczepy, motocykla lub ciągnika rolniczego.
  3. 111,50 zł - za rejestrację motoroweru.
  4. w przypadku złożenia wniosku o wydanie tablic rejestracyjnych z wyróżnikiem indywidualnym opłata za tablice rejestracyjne wynosi:
   1. dla samochodu - 1000 zł,
   2. dla motocykla - 500 zł, a całkowita opłata za rejestrację pojazdu obliczana jest indywidualnie.
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury lub jego odpisu, wypisu, albo kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe lub w opłatomatach usytuowanych w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Komunikacji
ul. Bolesława Chrobrego 2, parter, pokój 062
tel. 32 43 92 073, komunikacja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych (Dz. U. z 2019, poz. 1840).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzoru tych dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2130).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r., poz. 2546).
 5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021, poz. 450).
 6. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2021, poz. 854).
 7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.).
 8. Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 670).