Nazwa
Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Gremlik Sebastian (SKZ-II) dnia: 2022-01-05
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy.
Metryka Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego [pdf - 216 KB]

Załączniki:
 1. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty, (w przypadku zmiany danych zawartych w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego).
 2. Dokument potwierdzający zgłaszane zmiany: w przypadku gdy zmiana dotyczy załącznika do wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy:
  1. W przypadku zmiany nazwy lub siedziby przedsiębiorcy oryginały dotychczasowych wypisów z zezwolenia (składane najpóźniej w dniu odbioru zmienionych dokumentów).
  2. W przypadku zmiany osoby zarządzającej transportem:
   1. oświadczenie przedsiębiorcy o wyznaczeniu zarządzającego transportem drogowym,
   2. oświadczenie osoby zarządzającej transportem drogowym oraz kopia certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby, a także oświadczenie o niekarności za przestępstwa umyślne w dziedzinach określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
  3. W przypadku zmiany organu zarządzającego osoby prawnej:
   1. oświadczenia członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową o niekarności za przestępstwa umyślne w dziedzinach określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
   2. lub Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca tych osób.
  4. W przypadku zmiany wykazu pojazdów zgłoszonych do przewozów niepowodującej konieczności wydawania kolejnych wypisów:
   1. Wykaz pojazdów zawierający informacje:
    1. marka / typ,
    2. rodzaj / przeznaczenie,
    3. numer rejestracyjny,
    4. numer VIN,
    5. wskazanie tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
   2. Jeśli zmiana dotyczy ilości pojazdów zgłoszonych do przewozów należy złożyć wniosek o wydanie kolejnych wypisów z zezwolenia.
  5. W przypadku zamiany bazy eksploatacyjnej oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem jej adresu.
  6. W przypadku zmiany warunków związanych z wymogiem zdolności finansowej:
   1. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu zdolności finansowej w wysokości:
    1. 9000 euro - na pierwszy pojazd,
    2. 5000 euro - na każdy następny pojazd.
   2. Dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez przedsiębiorcę zdolności finansowej są :
    1. roczne sprawozdanie finansowe potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę,
    2. gwarancja bankowa,
    3. ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na wymaganą kwotę.
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej.
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Sprawę można też załatwić przez pełnomocnika.

Czas realizacji
 1. Przy zmianie obejmującej dane zawarte w zezwoleniu (zmiana nazwy lub siedziby przedsiębiorcy) w terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja w sprawie zmiany zezwolenia oraz wypisy ze zmienionego zezwolenia w ilości zgodnej z wykazem pojazdów zgłoszonych do przewozów (nie więcej niż ilość wypisów przed zmianą zezwolenia) bądź decyzja o odmowie zmiany udzielonego zezwolenia. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 2. W pozostałych przypadkach zmiany są odnotowywane w ewidencji organu udzielającego zezwolenia bez wydawania dodatkowych dokumentów dla Wnioskodawcy.
Opłaty
 1. Opłata administracyjna za zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy: 100 zł.
 2. Za wydanie wypisu ze zmienionego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy pobierana jest opłata administracyjna: 50 zł na każdy pojazd samochodowy zgłoszony do przewozów.
 3. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe lub w opłatomatach usytuowanych w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

Tryb odwoławczy
Za pośrednictwem organu administracji publicznej, który wydał decyzję, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Komunikacji
ul. Bolesława Chrobrego 2, II piętro, pokój 254
tel. 32 43 92 254, komunikacja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 919).
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 1546 ze zm.).