Nazwa
Wydanie nowego aktu mianowania na skutek uzyskania wyższego poziomu wykształcenia przez nauczyciela
Komórka prowadząca
Formularz
e-formularz
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2019-09-02

Kto może załatwić sprawę:
Nauczyciel mianowany.

Formularz wniosku:

      • Wniosek o wydanie nowego aktu mianowania należy sporządzić własnoręcznie.
      • Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty (załączniki):
Uwierzytelniona kopia dyplomu potwierdzająca wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego.

Opłaty:
Brak.

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami / instytucjami:
Brak.

Pokój w którym można uzyskać informacje:
ul. Zamkowa 5, pokój nr 2

Telefon, e-mail:
32 439 21 35 ;  edukacja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 j.t. ze zm.)

Tryb odwołania:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:
Brak.