Nazwa
Wydanie nowego aktu mianowania na skutek uzyskania wyższego poziomu wykształcenia przez nauczyciela
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Gremlik Sebastian (SKZ-II) dnia: 2022-03-02
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie nowego aktu mianowania na skutek uzyskania wyższego poziomu wykształcenia sporządzony własnoręcznie.

Załączniki:
 1. Uwierzytelniona kopia dyplomu potwierdzająca wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego,
 2. Kopia aktu mianowania.
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Czas realizacji
Do 1 miesiąca.

Opłaty
Wniosek jest wolny od opłat.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Edukacji
ul. Zamkowa 5, parter, pokój 2
tel. 32 43 92 135, edukacja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 – t.j.).