Nazwa
Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Gremlik Sebastian (SKZ-II) dnia: 2022-01-05
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego.
Metryka Wniosek o zmianę licencji [pdf - 238 KB]

Załączniki:
 1. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 2. Dokument potwierdzający zgłaszane zmiany w przypadku gdy zmiana dotyczy załącznika do wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem osobowym lub pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą:
  1. W przypadku zmiany organu zarządzającego osoby prawnej oświadczenia członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełniają wymóg dobrej reputacji. Wymóg dobrej reputacji nie jest spełniony jeżeli osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywanym zawodem; lub wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
  2. W przypadku zmiany nazwy i siedziby przedsiębiorcy oryginały zmienionych wypisów do licencji (składane najpóźniej w dniu odbioru zmienionych dokumentów).
  3. W przypadku zmiany wykazu pojazdów zgłoszonych do przewozów nie powodującej konieczności wydawania kolejnych wypisów:
   1. Wykaz pojazdów zawierający informacje:
    1. marka , typ,
    2. rodzaj /przeznaczenie,
    3. numer rejestracyjny,
    4. numer VIN,
    5. wskazanie tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
   2. Jeśli zmiana dotyczy ilości pojazdów zgłoszonych do przewozów należy złożyć wniosek o wydanie kolejnych wypisów z licencji.
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Sprawę można też załatwić przez pełnomocnika.

Czas realizacji
Przy zmianie obejmującej dane zawarte w licencji (zmiana nazwy lub siedziby przedsiębiorcy) w terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja w sprawie zmiany licencji oraz wypisy ze zmienionej licencji w ilości zgodnej z wykazem pojazdów zgłoszonych do przewozów (nie więcej niż ilość wypisów przed zmianą licencji) bądź decyzja o odmowie zmiany udzielonej licencji. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Opłaty
 1. Opłata administracyjna za zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie w zakresie przewozu osób: pojazdem osobowym lub pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - 10% opłaty jak za udzielenie licencji.
 2. Opłata administracyjna za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie w zakresie przewozu osób: pojazdem osobowym lub pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą uzależniona jest od okresu ważności licencji:
  1. Od 2 do 15 lat - 700 zł.
  2. Powyżej 15 do 30 lat - 800 zł.
  3. Powyżej 30 do 50 lat - 900 zł.
 3. Za wydanie wypisu w przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę 5% jak za udzielenie licencji.
 4. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe lub w opłatomatach usytuowanych w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

Tryb odwoławczy
Za pośrednictwem organu administracji publicznej, który wydał decyzję, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Komunikacji
ul. Bolesława Chrobrego 2, II piętro, pokój 254
tel. 32 43 92 254, komunikacja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 919).
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 1546 ze zm.).