Nazwa
Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Gremlik Sebastian (SKZ-II) dnia: 2022-01-05
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego.
Metryka Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy [pdf - 238 KB]

Załączniki:
 1. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty, (w przypadku zmiany danych zawartych w licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy) najpóźniej w dniu złożenia wniosku.
 2. Dokument potwierdzający zgłaszane zmiany. W przypadku, gdy zmiana dotyczy załącznika do wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy:
  1. W przypadku zmiany organu zarządzającego osoby prawnej oświadczenia o spełnianiu wymogu dobrej reputacji, przez członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawna lub komandytową.
  2. W przypadku zmiany osoby zarządzającej transportem oświadczenie oraz kopia certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby.
  3. W przypadku zmiany warunków związanych z wymogiem zdolności finansowej:
   Dokumenty potwierdzające spełnienie tego wymogu w wysokości 50 000 euro. Wymóg ten potwierdza się: Rocznym sprawozdaniem finansowym lub dokumentami potwierdzającymi:
   1. dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
   2. posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
   3. udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
   4. własność nieruchomości.
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Sprawę można też załatwić przez pełnomocnika.

Czas realizacji
W terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja w sprawie zmiany licencji bądź decyzja o odmowie zmiany licencji. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Opłaty
 1. Opłata administracyjna za zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy stanowi - 10% opłaty jak za udzielenie licencji.
 2. Opłata administracyjna za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy uzależniona jest od okresu ważności licencji:
  1. od 2 do 15 lat - 800 zł,
  2. od 15 do 30 lat - 900 zł,
  3. od 30 do 50 lat - 1 000 zł.
 3. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe lub w opłatomatach usytuowanych w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

Tryb odwoławczy
Za pośrednictwem organu administracji publicznej, który wydał decyzję, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Komunikacji
ul. Bolesława Chrobrego 2, II piętro, pokój 254
tel. 32 43 92 254, komunikacja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 919).
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 1546 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.