Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Metryka Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [pdf - 65 KB]

Załączniki:
Dokumenty dodatkowe poświadczające dane zawarte w deklaracji oraz inne dokumenty określone w uchwale rady gminy.

Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. B. Chrobrego 2 lub ul. Rzecznej 8
  w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.

Termin złożenia deklaracji
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Opłaty
Złożenie deklaracji jest wolne od opłat.
Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami oraz metodę naliczania opłaty określa rada gminy w uchwale stanowiącej akt prawa miejscowego.

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostały objęte:

 • nieruchomości zamieszkałe,
 • nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne,
 • nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne oraz prowadzona jest działalność oświatowa, działalność związana z zapewnieniem opieki dla dzieci do lat 3, działalność w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalność kulturalna i sportowa, działalność przeciwpożarowa, działalność administracji publicznej, działalność jednostek budżetowych wykonujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce komunalnej.
 1. Nieruchomości zamieszkałe:

  Opłata za gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty, która wynosi:
  • 31 zł miesięcznie na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w przypadku segregowania odpadów,
  • 62 zł miesięcznie na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeśli mimo obowiązku nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów.
Dodatkowo właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku mogą skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6 zł, niezależnie od liczby mieszkańców. Aby skorzystać ze zwolnienia konieczne jest złożenie deklaracji i zaznaczenie w niej faktu korzystania z przydomowego kompostownika oraz dokonanie stosownych wyliczeń.
 
2. Nieruchomości niezamieszkałe objęte systemem gospodarowania odpadami komunalnymi:
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby worków/pojemników na nieruchomości (o określonej pojemności), miesięcznej liczby odbiorów oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy ustalono stawkę opłaty za pojemnik lub worek:
 
1) Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:
• worek o pojemności 120 l – 24,00 zł;
• pojemnik o pojemności 120 l – 24,00 zł;
• pojemnik o pojemności 240 l – 48,00 zł;
• pojemnik o pojemności 1100 l – 220,00 zł;
• kontener o pojemności 5 m3 – 1 000,00 zł;
• kontener o pojemności 7 m3 – 1 400,00 zł;
• kontener o pojemności 10 m3 – 2 000,00 zł;
• pojemnik typu dzwon o pojemności 1,5 m3 – 300,00 zł.
 
2) Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości:
• worek o pojemności 120 l – 48,00 zł;
• pojemnik o pojemności 120 l – 48,00 zł;
• pojemnik o pojemności 240 l – 96,00 zł;
• pojemnik o pojemności 1100 l – 440,00 zł;
• kontener o pojemności 5 m3 – 2 000,00 zł;
• kontener o pojemności 7 m3 – 2 800,00 zł;
• kontener o pojemności 10 m3 – 4 000,00 zł;
• pojemnik typu dzwon o pojemności 1,5 m3 - 600,00 zł.

3. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, na której powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych dla każdej części.

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa rada gminy w uchwale stanowiącej akt prawa miejscowego.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na kwartał, do 20 dnia ostatniego miesiąca danego kwartału, tj.:
• za I kwartał do 20 marca danego roku,
• za II kwartał do 20 czerwca danego roku,
• za III kwartał do 20 września danego roku,
• za IV kwartał do 20 grudnia danego roku.

Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest termin wskazany powyżej.
W przypadku zwiększenia wysokości opłaty w ostatnim miesiącu kwartału możliwe jest uregulowanie dopłaty za ten miesiąc wraz z opłatą za kolejny kwartał.

Opłaty można dokonać przelewem na indywidualne konto bankowe wskazane w informacji lub w opłatomatach usytuowanych w budynkach Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 i ul. Rzecznej 8 oraz za pośrednictwem portalu rachunki.rybnik.eu

Tryb odwoławczy
1. Tryb odwoławczy występuje tylko w sytuacji, kiedy została wydana decyzja o wysokości zobowiązania.
2. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje

Informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Rzeczna 8, parter, punkt obsługi
tel. 32 43 92 046, 32 43 92 040, czgm5@um.rybnik.pl

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 888 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.).