Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne:
 1. amerykański pitt bull terrier,
 2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),
 3. buldog amerykański,
 4. dog argentyński,
 5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),
 6. tosa inu,
 7. rottweiler,
 8. akbash dog,
 9. anatolian karabash,
 10. moskiewski stróżujący,
 11. owczarek kaukaski.

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
Metryka Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną. [pdf - 93 KB]

Załączniki:

 1. kopia rodowodu lub metryka psa (oryginał do wglądu),
 2. dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 3. pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 lub ul. Rzecznej 8 w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej, umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.

Czas realizacji
Decyzja wydawana jest po przeprowadzonej wizji w miejscu prowadzonej hodowli (kontrola warunków prowadzenia hodowli psa) lub w miejscu utrzymywania psa (kontrola warunków utrzymywania psa), nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 82 zł.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę należy wnieść najpóźniej w dniu składania wniosku.
Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe lub w opłatomatach, usytuowanych w budynkach Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 oraz ul. Rzecznej 8.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Rzeczna 8, parter, punkt obsługi
tel.  32 43 92 040, 32 43 92 047, czgm5@um.rybnik.pl

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77 poz. 687).