Nazwa
Zgłoszenie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-03-24

Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika

Wymagane dokumenty
1. Formularz wniosku CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
(biznes.gov.pl - wniosek CEIDG-1 do pobrania wraz z instrukcją wypełniania wniosku).
Jeżeli wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wskazuje wnioskodawcy uchybienia oraz wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika lub prokury (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
3. Dowód osobisty lub paszport (do wglądu w przypadku składania wniosku w Urzędzie Miasta).

Czas realizacji
Wniosek zostanie wprowadzony do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG.

Sprawę można załatwić:
Wniosek CEIDG-1 można:
1. złożyć bezpośrednio w Biurze Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
2. wysłać przesyłką rejestrowaną (przesyłką pocztową przyjętą za pokwitowaniem przyjęcia i doręczaną za pokwitowaniem odbioru), w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1041), na adres Urzędu Miasta Rybnika; wówczas, zgodnie z art. 10 ust. 9 ww. ustawy wypełniony zgodnie z instrukcją formularz wniosku CEIDG-1 opatrzony winien być własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza.

Tryb odwoławczy
Nie występuje.

Opłaty
Wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłat.

Opłaty dodatkowe
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłata skarbowa wnoszona jest na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika: 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489 lub w opłatomatach usytuowanych w budynku Urzędu przy
ul. Bolesława Chrobrego 2, ul. Rzecznej 8 oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego, Rynek 18.

Dodatkowe informacje
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Działalności Gospodarczej
ul. Bolesława Chrobrego 2
I piętro, pokój 159,
tel. 32 439 21 59, 32 439 21 79, email: handel@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 541 ze zm.).
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 221).