Nazwa
Wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-03-24
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych
Jeśli wniosek jest niepoprawny lub zawiera braki formalne w dokumentach, organ gminy niezwłocznie wskazuje wnioskodawcy uchybienia oraz wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
2. Protokół inwentaryzacyjny posiadanych zapasów napojów alkoholowych z wyszczególnieniem wartości (brutto) sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych (odrębny dla każdego rodzaju zezwolenia).
3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika lub prokury (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
4. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu w przypadku składania wniosku w Urzędzie Miasta).

Informacje ogólne:

1. Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych wydaje się na wniosek przedsiębiorcy, któremu zezwolenie wygasło z niżej wymienionych przyczyn:
a) likwidacji punktu sprzedaży,
b) upływu terminu ważności zezwolenia,
c) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
d) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
e) niedopełnienie w terminach:
- obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub
- dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. W formularzu wniosku o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych należy zaznaczyć wnioskowany przez siebie rodzaj zezwolenia.
Możliwe jest uzyskanie następujących rodzajów zezwoleń na wyprzedaż napojów alkoholowych:
a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa.
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa).
c) powyżej 18% zawartości alkoholu.
Procedura postępowania we wszystkich trzech przypadkach jest identyczna, co pozwala na jednym wniosku wystąpić o dowolne jedno, dwa lub wszystkie trzy zezwolenia.

3. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż.

Sprawę można załatwić
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
1.Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Prezydent Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

2. Złożyć bezpośrednio w Biurze Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.


3. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.


Czas realizacji

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (przedsiębiorca zostanie o tym poinformowany).

Opłaty
Kwota opłaty wnoszona jest w wysokości odpowiednio:
a) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.
b) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa).
c) 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika: 58 1020 2528 0000 0502 0434 3497.


Opłaty dodatkowe:

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury): 17 zł.
Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłata skarbowa wnoszona jest na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika: 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489 lub w opłatomatach usytuowanych w budynku Urzędu przy ul. Bolesława Chrobrego 2, ul. Rzecznej 8 oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego, Rynek 18.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się, za pośrednictwem organu administracji publicznej, który wydał decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Działalności Gospodarczej
ul. Bolesława Chrobrego 2, I piętro, pokój 159,
tel. 32 439 21 59, 32 439 21 79, email: handel@um.rybnik.pl

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 165).
2. Uchwała Rady Miasta Rybnika nr 804/L/2018 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 2142 ze zm.).