Nazwa
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą umowę
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-03-24
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę.
Jeśli wniosek jest niepoprawny lub zawiera braki formalne w dokumentach, organ gminy niezwłocznie wskazuje wnioskodawcy uchybienia oraz wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
2. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu w przypadku składania wniosku w Urzędzie Miasta Rybnika).
3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika lub prokury (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Informacje ogólne

Przedsiębiorca, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę może otrzymać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na okres do dwóch lat.

Możliwe jest uzyskanie następujących rodzajów zezwoleń:

a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - zwane dalej „A”.
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - zwane dalej „B”.
c) powyżej 18% zawartości alkoholu - zwany dalej „C”.

Procedura postępowania we wszystkich trzech przypadkach jest identyczna, co pozwala na jednym wniosku wystąpić o jedno, dwa lub wszystkie trzy zezwolenia.


Sprawę można załatwić

1. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Prezydent Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik
2. Złożyć bezpośrednio w Biurze Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
3. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.

Czas realizacji

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (przedsiębiorca zostanie o tym poinformowany.).

Opłaty

Opłatę wnosi się od każdego wnioskowanego zezwolenia odpowiednio:
a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa – w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia, liczona od kwoty 525 zł należnej za cały rok kalendarzowy.
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia, liczona od kwoty 525 zł należnej za cały rok kalendarzowy.
c) powyżej 18% zawartości alkoholu - w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia, liczona od kwoty 2.100 zł należnej za cały rok kalendarzowy.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży 
w roku poprzednim.

Opłata uzależniona jest od wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży. Jeśli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych (rodzaj „A” lub „B”) w roku poprzednim nie przekroczyła wartości 37.500 zł, wnoszą opłatę w wysokości 525 zł za każdy z nich, w przypadku „C” jeżeli wartość sprzedaży nie przekroczyła 77.000 zł opłata wynosi 2.100 zł. Jeżeli sprzedaż „A” lub „B” przekroczyła 37.500 zł opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, zaś w przypadku „C” – 2,7%.

Opłatę wnosi się na rachunek gminy w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo
w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.
Uwaga! Jeśli 31 stycznia, 31 maja i 30 września wypada w dzień wolny od pracy, to nie obowiązuje zasada przesunięcia terminu na pierwszy dzień roboczy. Na przykład, jeśli 31 stycznia wypada w sobotę, to opłata powinna wpłynąć na rachunek gminy, najpóźniej do soboty.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Opłata wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika: 58 1020 2528 0000 0502 0434 3497.

Opłaty dodatkowe

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury): 17 zł.
Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłata skarbowa wnoszona jest na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika: 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489 lub w opłatomatach usytuowanych w budynku Urzędu przy ul. Bolesława Chrobrego 2, ul. Rzecznej 2 oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego, Rynek 18.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się, za pośrednictwem organu administracji publicznej, który wydał decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Działalności Gospodarczej
ul. Bolesława Chrobrego 2, I piętro, pokój 159,
tel. 32 439 21 59, 32 439 21 79, email: handel@um.rybnik.pl

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 165).
2. Uchwała Rady Miasta Rybnika nr 804/L/2018 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2142 ze zm.).