Nazwa
Uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2015-08-19

Kto może załatwić sprawę:

Każdy.

Formularz wniosku:

Wzór wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. poz. 914).
Wzór wniosku można otrzymać w Wydziale Geodezji i Kartografii, III piętro, pokój 354 lub pobrać stąd:

Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikiem (operatem technicznym) należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty (załączniki):

Dokumenty przeznaczone do uwierzytelnienia.

Opłaty:

Na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 tekst jednolity ze zmianami). Opłatę należy uiścić w kasie UM (I piętro) lub wpłacić na rachunek bankowy widniejący na poleceniu przelewu.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:

Nie dotyczy.

Pokój w którym można uzyskać informacje:

III piętro, pokój 354.

Telefon, e-mail:

32 439 23 54; geodezja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:

1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 tekst jednolity ze zmianami);
2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. poz. 914).

Tryb odwołania:

W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty organ orzeka w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji służy odwołanie do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:

Gdy wniosek o uwierzytelnienie dokumentów jest składany w związku z przekazaniem przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uwierzytelnienie dokumentów następuje po przyjęciu tej dokumentacji do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
W przypadkach innych niż opisane powyżej uwierzytelnienie dokumentów następuje bez zbędnej zwłoki, po złożeniu wniosku o ich uwierzytelnienie.
Zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne opłatę za uwierzytelnianie dokumentów pobiera się przed ich uwierzytelnieniem.