Nazwa
Zmiany w Ustawie o dowodach osobistych.
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2015-02-20

1 marca 2015 r. wchodzi w życie nowa Ustawa o dowodach osobistych. Wprowadza ona zmiany, które mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie.

 Najważniejsze ze zmian to:

  •  możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty w dowolnym urzędzie miasta/gminy w Polsce, 

Złożenie wniosku w postaci papierowej odbywa się w drodze złożenia         w siedzibie organu dowolnej gminy wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę formularza albo w drodze podpisania przez wnioskodawcę w siedzibie organu gminy formularza, który został wypełniony przez pracownika tego organu na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych oraz danych zawartych w rejestrze PESEL.

  • możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty drogą elektroniczną.

Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

  • w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa jeden rodzic lub opiekun prawny,
  • możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego osobiście, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin,
  • możliwość działania przez pełnomocnika, w sprawie odbioru dowodu osobistego, w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, chorą, nie wychodzącą z domu,
  • możliwość dokonania zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego drogą elektroniczną,
  • ujednolicenie wzoru fotografii dołączanej do wniosku o wydanie dowodu osobistego z przepisami ustawy o paszportach,

Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

  • obowiązek dostarczania przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów, w formie aktów stanu cywilnego, został ograniczony wyłącznie do przypadku niezgodności danych wskazanych we wniosku, z informacjami istniejącymi w posiadanych przez organ rejestrach,
  • brak adnotacji o miejscu zameldowania w dowodzie osobistym. Do tej pory każda zmiana adresu zameldowania, wymagała wymiany dowodu osobistego,
  • prosty do wypełnienia wniosek o wydanie/wymianę dowodu osobistego.

Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5 roku życia, który będzie ważny przez okres 5 lat. Istotne, iż stare dowody osobiste nie tracą swojej ważność do upływu terminu wykazanego w dokumencie.

Nowy dokument nie będzie zawierał informacji o adresie zameldowania. Co ważne jeżeli ktoś zmieni adres zameldowania, nie będzie musiał, tak jak dotychczas, wymieniać dowodu. Wymiana będzie jednak konieczna w wypadku zmiany nazwiska. Nowy dokument zgodnie z cytowaną wyżej ustawą będzie zawierał imię (imiona) i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, wizerunek twarzy, numer PESEL, obywatelstwo oraz dane dotyczące dowodu osobistego serię i numer, datę wydania, datę ważności, oznaczenie organu wydającego dowód osobisty.