Nazwa
Zmiany we wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-01-19
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
Wniosek o zmianę we wpisie do ewidencji uczniowskiego klubu sportowego sporządzony własnoręcznie.

Załączniki:
 1. Uchwały podjęte na zebraniu – np. dotyczące wyboru nowego Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej lub przyjęcia nowego statutu.
 2. W przypadku zmiany statutu – jego aktualną treść,
 3. Lista obecności z podpisami uczestników,
 4. W przypadku zmiany siedziby Uczniowskiego Klubu Sportowego – zgoda właściciela obiektu.
Dokumenty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Prezesa Klubu.

Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Czas realizacji
Do 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Opłaty
Wniosek jest wolny od opłat.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Edukacji i Kultury
ul. Zamkowa 5, parter, pokój 2
tel. 32 43 92 135, edukacja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 - t.j. ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 - t.j.).