Nazwa
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (ślub cywilny)
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Gremlik Sebastian (SKZ-II) dnia: 2022-01-05
Organ właściwy do realizacji usługi
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty
Zgłoszenie zamiaru zawarcia związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Załączniki:
 1. Przy zgłoszeniu zamiaru zawarcia związku małżeńskiego:
  1. Dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób zamierzających zawrzeć związek małżeński.
  2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
  3. Pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC.
  4. Prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa - w przypadku kobiet, które ukończyły 16 lat a nie osiągnęły pełnoletności.
  5. W przypadku cudzoziemca:
   1. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
   2. dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa wg prawa ojczystego wydany przez władze tego kraju lub przedstawicielstwo dyplomatyczne w Polsce albo prawomocne postanowienie polskiego sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu,
   3. odpis aktu urodzenia,
   4. odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzenia nieistnienia lub odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
  6. Obywatel polski, który nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednia w związku małżeńskim - potwierdzający małżeństwo wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
 2. W dniu zawarcia związku małżeńskiego:
  1. Dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób zawierających związek małżeński.
  2. Dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) dwóch świadków.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego w języku polskim lub polskiego konsula.

Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego osobiście w godzinach jego pracy.

Czas realizacji
Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia przez oboje narzeczonych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, lecz nie później niż do upływu ważności zapewnienia (tj. 6 miesięcy od momentu podpisania).

Opłaty
 1. Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa: 84 zł.
 2. Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego: 1000 zł.
Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu, w którym będzie zawierany związek małżeński.

W przypadku zawierania małżeństwa na terenie gminy Rybnik opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe lub w opłatomatach usytuowanych w budynkach Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, ul. Rynek 18 oraz przy ul. Rzecznej 8.

Tryb odwoławczy
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia woli o wstąpieniu w związek małżeński, powiadamia na piśmie osoby zainteresowane o przyczynach odmowy. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma mogą wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Dodatkowe informacje
Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo powinny złożyć Kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa. Przy zgłoszeniu zamiaru zawarcia małżeństwa nupturienci podpisują przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zapewnienie o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego.

Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie w obecności dwóch pełnoletnich świadków złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński.

Informacji udziela Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek 18, parter, pokój nr 4
tel. 32 42 23 210, usc@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.