Nazwa
Transkrypcja aktu stanu cywilnego (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego)
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Wiechoczek Monika (OU-IV) dnia: 2023-01-09
Organ właściwy do realizacji usługi
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku o transkrypcję aktu stanu cywilnego.
Metryka transkrypcja AM [rtf - 141 KB]
transkrypcja AU [rtf - 140 KB]
transkrypcja AZ [rtf - 131 KB]

Załączniki:
 1. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 2. Dowód osobisty lub paszport (do wglądu).
  W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.
  W pozostałych sytuacjach dowód osobisty lub paszport może być okazywany przy składaniu wniosku, w trakcie prowadzonego postępowania lub przy odbiorze dokumentu kończącego sprawę.
 3. Zagraniczny odpis aktu stanu cywilnego, który ma być wpisany do rejestru stanu cywilnego (oryginał) wraz z urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego lub polskiego konsula.
 4. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Złożyć bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego w godzinach jego pracy.
 2. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
 3. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Stanu Cywilnego
  ul. Rynek 18
  44-200 Rybnik
 4. Złożyć w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
Czas realizacji
Do 1 miesiąca, W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Opłaty
 1. Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego potwierdzającego transkrypcję: 50 zł.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe lub w opłatomatach usytuowanych w budynkach Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, ul. Rynek 18 oraz przy ul. Rzecznej 8.

Tryb odwoławczy
Do Wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek 18, parter, pokój nr 5
tel. 32 42 23 210, usc@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.