Nazwa
Wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą w krajach UE po 01 maja 2004 r.
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Wiechoczek Monika (OU-IV) dnia: 2023-01-09
Organ właściwy do realizacji usługi
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty
Wniosek o wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą w krajach UE po 01 maja 2004 r.

Załączniki:
 1. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 2. Dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport (do wglądu).
 3. Oryginał odpisu orzeczenia sądowego wraz z klauzulą prawomocności.
 4. Dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści.
 5. Zaświadczenie dotyczące orzeczeń w sprawach małżeńskich określone w art. 39 w Rozporządzeniu Rady (WE) z dnia 27 listopada 2003 roku Nr 2201/2003 lub art 36 Rozporządzenia Rady (UE) z dnia 25 czerwca 2019 roku Nr 2019/1111
 6. W wypadku orzeczenia wydanego w postępowaniu zaocznym strona, która stara się o uznanie orzeczenia lub stwierdzenie jego wykonalności, zobowiązana jest ponadto do przedstawienia:
  1. oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dokumentu, z którego wynika, że dokument wszczynający postępowanie lub dokument równorzędny został doręczony stronie, która się nie stawiła;
  2. dokumentu, z którego wynika, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego w języku polskim lub polskiego konsula.

Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Złożyć bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego w godzinach jego pracy.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Stanu Cywilnego
  ul. Rynek 18
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
Czas realizacji
W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku następuje wpisanie wyroku do polskich ksiąg stanu cywilnego bądź wydawana jest decyzja o odmowie dokonania ww. wpisu. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Opłaty
Opłata skarbowa: 11 zł.

Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe lub w opłatomatach usytuowanych w budynkach Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, ul. Rynek 18 oraz przy ul. Rzecznej 8.

Tryb odwoławczy
Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego innych niż akty stanu cywilnego dokonuje się w formie decyzji administracyjnej albo czynności materialno-technicznej. Odmowa dokonania czynności następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek 18, parter, pokój nr 4
tel. 32 42 23 210, usc@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
 2. Rozporządzenie Rady Wspólnoty Europejskiej z dnia 27 listopada 2003 r. Nr 2201/2003 dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000.
 3. Rozporządzenie Rady Wspólnoty Europejskiej z dnia 25 czerwca 2019 r. Nr 2019/1111 dotyczące jurysdykcji uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę.