Nazwa
Przyjmowanie i załatwianie petycji
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-07-06

Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika

Wymagane dokumenty

Petycja sporządzona własnoręcznie.


Załączniki:
Pisemna zgoda w przypadku składania petycji w imieniu innego podmiotu.

Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 

Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.

Przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail urzędu: rybnik@um.rybnik.pl

Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.

Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.

Czas realizacji
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Opłaty

Złożenie petycji jest wolne od opłat.

 

Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela
Centrum Organizacji Urzędu
Referat Obsługi Kancelaryjnej i Archiwum
ul. Bolesława Chrobrego 2, II piętro, pokój 209
tel. 32 43 92 209, organizacyjny@um.rybnik.pl

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870).