Nazwa
Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2022-12-19
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów.

Załączniki:
 1. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, na której będą wyznaczone miejsca magazynowania zbieranych czasowo odpadów.
 2. Dokument potwierdzający wniesienie wymaganej opłaty skarbowej.
 3. Kopię decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest ona wymagana.
 4. Zaświadczenie o niekaralności dotyczące:
  - posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  - wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 06.06.1997 r. – Kodeks karny.
 5. Zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
 6. Oświadczenie o niekaralności dotyczące:
  - posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  - wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za wykroczenia określone w art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 w ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.
 7. Oświadczenie, że w stosunku do:
  - posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  - posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność jako osoba fizyczna
  w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł.
 8. Oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy:
  - w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów
  - lub któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł, za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy.

  Oświadczenia, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3–5 w ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 9. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku, gdy dla terenu którego dotyczy wniosek, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba, że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.
 10. Operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez:
  - rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska.
  - albo osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – w przypadku gdy organem właściwym jest starosta.
  Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 11. Uzgodnienie (w formie postanowienia) ze strony komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dotyczące wymienionego powyżej operatu przeciwpożarowego.
  UWAGA !!! Obowiązku wykonania i przedkładania operatu przeciwpożarowego oraz uzgodnienia, o których mowa powyżej, nie stosuje się w przypadku zezwoleń na zbieranie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych.
 12. Do wniosku o wydanie zezwolenia na: zbieranie odpadów niebezpiecznych, przetwarzanie odpadów poprzez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, przetwarzanie odpadów komunalnych lub pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych,
  - posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania, albo umowę dzierżawy nieruchomości sporządzone zgodnie z wymogiem określonym w art. 41b ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.
 13. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Czas realizacji
Do 1 miesiąca, z możliwością wydłużenia gdy sprawa wymaga kontroli/uzgodnień, bądź gdy jest szczególnie skomplikowana.

Opłaty
 1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia: 616 zł.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy nr: 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489.

Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela
Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej
Referat Ekologii
ul. Bolesława Chrobrego 2, parter, pokój 060
tel. 32 43 92 060, czgm1@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.