Nazwa
Zgłoszenie zmiany we wpisie szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Gremlik Sebastian (SKZ-II) dnia: 2022-03-02
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
Wniosek o zmianę we wpisie szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji, sporządzony własnoręcznie.
Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi ewidencyjnemu w ciągu 14 dni zmiany
w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.

Załączniki:
Zgłoszenie zmian we wpisie do ewidencji powinno zawierać elementy zawarte w zgłoszeniu z naniesionymi zmianami.

Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
    Urząd Miasta Rybnika
    ul. Bolesława Chrobrego 2
    44-200 Rybnik
  3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
  4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Czas realizacji
Do 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Opłaty
Wniosek jest wolny od opłat.

Tryb odwoławczy
Od decyzji odmownej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Edukacji
ul. Zamkowa 5, parter, pokój 2
tel. 32 43 92 135, edukacja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 t.j. ze zm.).