Nazwa
Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika oraz jej wtórnika
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2016-05-25

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wydział Komunikacji
Referat Rejestracji Pojazdów
tel.  32 4392062
ul. Bolesława Chrobrego 2

złożenie wniosku i  odbiór tablic - pokój 062, stanowisko K–

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Wniosek może złożyć właściciel (w przypadku współwłasności: każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli) lub pełnomocnik właściciela/i.

W przypadku dorobienia wtórnika dodatkowej tablicy rejestracyjnej z powodu jej utraty wymagane jest osobiste stawiennictwo właściciela pojazdu (w przypadku współwłasności: przynajmniej jednego z właścicieli), w celu złożenia oświadczenia.

Godziny przyjmowania klientów:
Poniedziałek  7:30–15:30
wtorek  7:30–15:30
środa  7:30–15:30
czwartek  7:30–18:00
piątek  7:30–13:05

Uwagi:
Dodatkową tablicę rejestracyjną wydaje się dla pojazdu samochodowego z wyłączeniem motocykla.

Opłaty:
• opłata za wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej - 40,00 zł
• opłata za wydanie kompletu znaków legalizacyjnych - 12,50 zł
• opłata ewidencyjna – 0,50 zł
• opłata skarbowa za pełnomocnictwo –17 zł (poza osobami zwolnionymi zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej)
Przy dokonywaniu płatności przelewem w  tytule przelewu prosimy o wpisane nr VIN pojazdu.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Czas oczekiwania na dodatkową tablicę to 3 dni  dzień robocze, jeśli wniosek zostanie złożony do  godziny 14.00.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968 z poźn. zm.)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. Nr 210, poz. 1626)

Wymagane wnioski i dokumenty:
•  Metryka Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika [pdf - 17 KB]
lub  Metryka Wniosek o wydanie wtórnika dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika [pdf - 18 KB]

• dowód uiszczenia opłaty za tablicę rejestracyjną i znaki legalizacyjne
• dowód rejestracyjny
• dowód osobisty
• pełnomocnictwo, jeżeli sprawę załatwia pełnomocnik albo nie stawiają się wszyscy właściciele pojazdu (dla wtórnika tablicy wyjaśnienie poniżej)
• W przypadku wtórnika tablicy (utrata tablicy), oprócz w/w dokumentów – oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o okolicznościach utraty tablicy jest składane przez właściciela pojazdu (w przypadku współwłasności: jednego ze współwłaścicieli, który przedkłada pełnomocnictwo lub składa oświadczenie że działa za zgodą większości współwłaścicieli). Jeżeli właścicielem pojazdu jest podmiot prawny (z KRS), oświadczenie, które składa osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu wskazana w KRSie lub osoba posiadająca pełnomocnictwo do tej czynności oraz do złożenia oświadczenia pod odpowiedzialnością karną z art. 233 K.K. o okolicznościach utraty tablicy.
• W przypadku kradzieży tablic należy przedstawić zaświadczenie wydane przez właściwy organ policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablicy - tylko w przypadku wymiany na nowe numery rejestracyjne. Jeśli właściciel występuje o wtórnik tablicy z zachowaniem numeru rejestracyjnego, zaświadczenie nie jest konieczne.

Do odbioru tablicy wymagany jest:
• dowód rejestracyjny
• dowód osobisty
• polisa OC – zgodnie z zapisem art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003, Nr 124, poz. 1152), posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu, z wyjątkiem pojazdów historycznych, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu. Przepisy w/w ustawy, tj. art. 84, 86 i 87 stanowią o tym, że na organach właściwych do rejestracji pojazdów  ciąży obowiązek przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku  zawarcia umowy ubezpieczenia OC, a jeżeli osoba kontrolowana nie okaże takiego dokumentu, to organ rejestrujący zawiadamia o tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia lub zakończenia kontroli
• ewentualne pełnomocnictwo do odbioru tablicy