Nazwa
Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika oraz jej wtórnika
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-06-26
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika oraz jej wtórnika.
Metryka Wniosek o wydanie tablicy rejestracyjnej [pdf - 110 KB]

Załączniki:
 1. Dowód uiszczenia opłaty za tablicę rejestracyjną i znaki legalizacyjne.
 2. Dowód rejestracyjny.
 3. Dowód osobisty.
 4. Pełnomocnictwo, jeżeli sprawę załatwia pełnomocnik albo nie stawiają się wszyscy właściciele pojazdu (dla wtórnika tablicy wyjaśnienie poniżej).
 5. W przypadku wtórnika tablicy (utrata tablicy), oprócz ww. dokumentów – oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o okolicznościach utraty tablicy jest składane przez właściciela pojazdu (w przypadku współwłasności: jednego ze współwłaścicieli, który przedkłada pełnomocnictwo lub składa oświadczenie że działa za zgodą większości współwłaścicieli).
  Jeżeli właścicielem pojazdu jest podmiot prawny (z KRS), oświadczenie, które składa osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu wskazana w KRS lub osoba posiadająca pełnomocnictwo do tej czynności oraz do złożenia oświadczenia pod odpowiedzialnością karną z art. 233 K.K. o okolicznościach utraty tablicy.
  W przypadku kradzieży tablic należy przedstawić zaświadczenie wydane przez właściwy organ policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablicy.
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Czas realizacji
Czas oczekiwania na dodatkową tablicę to 3 dni robocze, jeśli wniosek zostanie złożony do godziny 14.00.

Opłaty
 1. Opłata za wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej - 40 zł.
 2. Opłata za wydanie kompletu znaków legalizacyjnych - 12,50 zł.
 3. Opłata ewidencyjna – 0,50 zł.
 4. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe lub w opłatomatach usytuowanych w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Komunikacji
ul. Bolesława Chrobrego 2, parter, pokój 062
tel. 32 43 92 062, komunikacja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2017, poz. 2355).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019, poz. 2130).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020, poz. 1546).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2019, poz. 1840).