Nazwa
Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2022-12-19
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza opracowany zgodnie z art. 184 i art. 221 ustawy Prawo ochrony środowiska zawierający:
  1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
   1. oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b;
  2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
  3. informację o tytule prawnym do instalacji;
  4. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
  5. ocenę stanu technicznego instalacji;
  6. informację o rodzaju prowadzonej działalności;
  7. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
  8. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
  9. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
  10. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
   1. warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;
  11. informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;
  12. informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;
  13. wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;
  14. zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;
  15. proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie – również proponowany termin zakończenia tych działań;
  16. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów;
  17. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
   1. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
   2. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a ustawy Prawo ochrony środowiska;
  18. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie;
  19. czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku;
  20. określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu;
  21. opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o uzdrowiskach i leczeniu uzdrowiskowym;
  22. określenie aerodynamicznej szorstkości terenu;
  23. aktualny stan jakości powietrza;,
  24. określenie warunków meteorologicznych;,
  25. wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art. 12 ustawy Prawo ochrony środowiska, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników.
  26. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa w art. 157 a ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, wniosek o wydanie pozwolenia zawiera dodatkowo informacje o:
   1. sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (Kod Polskiej Klasyfikacji Działalności),
   2. numerze REGON prowadzącego instalację,
   3. nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW,
   4. rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska są zróżnicowane standardy emisyjne,
   5. rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska są zróżnicowane standardy emisyjne,
   6. obowiązujące dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych,
   7. dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana - dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.,
   8. przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.
  27. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, dla którego standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:
   1. z pięciu lat – dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. – wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku,
   2. z trzech lat – dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. – wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku – do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania.
 2. W przypadku instalacji nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny wniosek powinien zawierać dodatkowo informacje dotyczące spełniania przez stosowaną technologię wymagań dotyczących:
  1. stosowania substancji o małym potencjale zagrożeń,
  2. efektywnego wytwarzania oraz wykorzystania energii,
  3. zapewnienia racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,
  4. stosowania technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów,
  5. rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;
  6. wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej;
  7. postępu naukowo-technicznego.
 3. Załączniki:
  1. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
  2. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
  3. Zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku,
  4. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej,
  5. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty,
  6. Dokumenty zabezpieczające roszczenia z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku (gwarancja bankowa, polisa ubezpieczeniowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub depozyt zabezpieczający roszczenia) - jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes społeczny związany z ochroną środowiska, a w szczególności z zagrożeniem pogorszeniem stanu środowiska w znacznych rozmiarach.
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 2. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 3. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Czas realizacji
Do 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Opłaty
 1. Opłata skarbowa za pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wynosi:
  1. Pozwolenie wydane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b - 2011 zł.
  2. Pozwolenie wydane w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 506 zł.
  3. Pozostałe pozwolenia - 506 zł.
  4. Pozwolenie wydane w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego: 150% stawki podstawowej.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela 
Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej
Referat Ochrony Powietrza
ul. Bolesława Chrobrego 2, parter, pokój 055
tel. 32 43 92 055, czgm2@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.