Nazwa
Udostępnianie informacji o środowisku
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2020-02-19

Kto może załatwić sprawę:
Każda osoba fizyczna i prawna zainteresowana informacją o ochronie środowiska.

Formularz wniosku:
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku należy sporządzić własnoręcznie. Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty:
Brak.

Opłaty:
Opłata jest uzależniona od ilości i wielkości formatu zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz 2081 ze zmianami)

Termin załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami / instytucjami:
Brak.

Pokój w którym można uzyskać informacje:
parter, pokój 013

Telefon, e-mail:
32 439 20 43; rybnik@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, pozycja 2081 ze zmianami).

Tryb odwołania:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:
Brak.