Nazwa
Udostępnianie informacji o środowisku
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2022-12-19
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku sporządzony własnoręcznie.

Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Czas realizacji
Do 1 miesiąca.

Opłaty
Opłata jest uzależniona od ilości dokumentów podlegających udostępnieniu oraz formy ich przekształcenia i przesłania, co określone jest w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie opłat za udostępnienie informacji o środowisku.

Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy nr: 58 1020 2528 0000 0502 0434 3497.

Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela
Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej
Referat Ekologii
ul. Bolesława Chrobrego 2, parter, pokój 060
tel. 32 43 92 060, czgm1@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.