Nazwa
Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym tablic reklamowych.
Komórka prowadząca
Formularz
e-formularz
Kto może załatwić sprawę:
Każdy zainteresowany.

Formularz wniosku:
Wniosek o lokalizację tablic można otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta (parter, przy wejściu) oraz w Wydziale Dróg, lub pobrać stąd:
Metryka Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym tablic reklamowych. [pdf - 17 KB]

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty:
1. 2 egzemplarze projektu graficznego, kolorystycznie i treściowo zgodne z oryginałem z podaniem materiału wykonania. Przy reklamach bardzo dużych należy dołączyć konstrukcję montażu.
2. 2 egzemplarze planu orientacyjnego w skali 1:10000 (1:5000).
3. 2 egzemplarze planu sytuacyjnego w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesieniem istniejących urządzeń i planowanego obiektu.
4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z oryginałem dowodu wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17zł.

Opłaty:
Opłatę w zależności od lokalizacji reklamy nalicza Wydział Dróg na podstawie poniższych rozporządzeń.

Termin załatwienia sprawy:
Udzielenie odpowiedzi - do 1 miesiąca.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:
Lokalizacja tablic reklamowych i informacyjnych jest opiniowana przez Zespół d.s. Opiniowania Lokalizacji Tablic Reklamowych i Informacyjnych, którego członkami oprócz przedstawicieli Wydziału Mienia są:
- Naczelnik Wydziału Architektury
- Naczelnik Wydziału Ekologii
- Kierownik Referatu Uzgodnień Wydziału Dróg
- Miejski Konserwator Zabytków
- Komendant Straży Miejskiej

Pokój w którym można uzyskać informacje:
pokój 114, I piętro, ul. Rzeczna 8.

Telefon, e-mail:
tel. 32 439 21 14, drogi@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:
1. Art. 19 ust.5, art. 20 pkt 12, art. 39 ust.3, 3a, art. 40 ust. 1,2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2222 ze zmianami)
2 Art. 104 i 107 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zmianami)

Tryb odwołania:
W przypadku tablic w pasie drogowym - od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W przypadku tablic na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Skarbu Państwa sprawa finalizowana jest umową, od której nie przysługuje odwołanie.

Uwagi:
Brak.