Nazwa
Wniosek podmiotu organizującego lokalną imprezę o udostępnienie posiadanego sprzętu bądź świadczenie usług przez Rybnickie Służby Komunalne, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej lub Zarząd Zieleni Miejskiej
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2022-11-17
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku podmiotu organizującego lokalną imprezę o udostępnienie posiadanego sprzętu bądź świadczenie usług przez Rybnickie Służby Komunalne, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej lub Zarząd Zieleni Miejskiej.
Metryka Wniosek podmiotu organizującego lokalną imprezę o udostępnienie posiadanego sprzętu bądź świadczenie usług przez Rybnickie Służby Komunalne, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej lub Zarząd Zieleni Miejskiej [pdf - 20 KB]

Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
    Urząd Miasta Rybnika
    ul. Bolesława Chrobrego 2
    44-200 Rybnik
  3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
  4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Czas realizacji
Bez zbędnej zwłoki.

Opłaty
Wniosek jest wolny od opłat.

Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.

Dodatkowe informacje
Zawiadomienie należy złożyć na 30 dni przed planowaną datą imprezy.

Informacji udziela Wydział Edukacji i Kultury
ul. Zamkowa 5, I piętro, pokój 16
tel. 32 43 92 332, kultura@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 194 ze zm.).