Nazwa
Przyznanie mieszkania
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2024-03-12
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku o przydział lokalu mieszkalnego.
Metryka 1 Wniosek o przyznanie mieszkania [pdf - 344 KB]
2 Zaświadczenie o dochodach [pdf - 194 KB]

Załączniki:
 1. Dochody netto z ostatnich 3 miesięcy.
 2. Udokumentowana zdolność do pokrycia kosztów remontu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzyskać potwierdzenie opisu lokalu przez Administratora budynku.

Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Wydziale Spraw Mieszkaniowych lub w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej lub skrzynki podawczej umiejscowionej przy wejściu do budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Tadeusza Kościuszki 17.

Czas realizacji
Do miesiąca od zaopiniowania Komisji Mieszkaniowej, jeżeli sprawa nie wymaga postępowania wyjaśniającego.

Opłaty
Wniosek jest wolny od opłat.

Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.

Dodatkowe informacje
Wszelkie informacje na temat przyznawania mieszkań można znaleźć w zakładce: Kryteria przyznawania mieszkań.

Szczegółowych informacji udziela
Wydział Spraw Mieszkaniowych
ul. Tadeusza Kościuszki 17, parter, pokój 19
telefon: 32 43 92 248, 32 43 92 247, mieszkaniowy@um.rybnik.pl

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 r., pozycja 725).
 2. Uchwała Rady Miasta Rybnika Numer 263/XVI/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2021 r. pozycja 7421).