Nazwa
Przedłużenie umowy najmu
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-05-25
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku o przedłużenie umowy najmu.
Metryka 1 Wniosek o przedłużenie umowy najmu [pdf - 423 KB]
2 Zaświadczenie o dochodach [pdf - 194 KB]
3 Deklaracja o wysokości dochodów [pdf - 288 KB]
4 Oświadczenie o stanie majątkowym [pdf - 185 KB]

Załączniki:
 1. Dochody netto z ostatnich 3 miesięcy.
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Wydziale Spraw Mieszkaniowych lub w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej lub skrzynki podawczej umiejscowionej przy wejściu do budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Tadeusza Kościuszki 17.

Czas realizacji
Do miesiąca od zaopiniowania Komisji Mieszkaniowej, jeżeli sprawa nie wymaga postępowania wyjaśniającego.

Opłaty
Wniosek jest wolny od opłat.

Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.

Dodatkowe informacje
Umowę najmu socjalnego lokalu można, po upływie oznaczonego w niej czasu, przedłużyć na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy.

Najemca zobowiązany jest uzyskać z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (Administracji Zasobu Budynków - odpowiedniego do miejsca zamieszkania) potwierdzenie opisu lokalu.

Szczegółowych informacji udziela:
Wydział Spraw Mieszkaniowych
ul. Kościuszki 17, parter, pokój 19
tel. 32 43 92 248, 32 43 92 247, mieszkaniowy@um.rybnik.pl

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2022 r., pozycja 172 ze zmianami),
 2. Uchwała Rady Miasta Rybnika Numer 263/XVI/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2021 r. pozycja 7421).