Nazwa
Zawarcie umowy najmu
Komórka prowadząca
Formularz
e-formularz

Kto może załatwić sprawę:

Stwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu
W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego osoby wymienione w art. 691 § 1. Kodeksu cywilnego tj. małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą mogą wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie wstąpienia
w stosunek najmu.

Inne przypadki zawarcia umowy najmu:
W przypadku opuszczenia przez najemcę lokalu mieszkalnego, umowa najmu lokalu mieszkalnego może być zawarta, z pełnoletnimi: wstępnymi, zstępnymi, byłym małżonkiem, rodzeństwem, powinowatymi (synowa, zięć, teściowa, teść), innymi osobami, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, dziećmi współmałżonka, dziećmi byłego małżonka.
W uzasadnionych przypadkach Wynajmujący może ponownie zawrzeć umowę najmu lokalu mieszkalnego z osobami zajmującymi lokale mieszkalne bez tytułu prawnego.

Formularz wniosku:
Wniosek o stwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu, zawarcie umowy najmu zajmowanego lokalu, ponowne zawarcie umowy najmu można otrzymać w Wydziale Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 17 lub pobrać stąd:
Metryka Zawarcie umowy najmu [pdf - 96 KB]

Metryka Zaświadczenie o dochodach [pdf - 37 KB]

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć Wydziale Spraw Mieszkaniowych lub w Kancelarii Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty (załączniki):
do wniosku o stwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu:
• zaświadczenie o zameldowaniu
• kserokopia skróconego odpis aktu zgonu najemcy
• skrócony odpis aktu urodzenia wnioskodawcy (do wglądu)
• skrócony odpis aktu małżeństwa wnioskodawcy (do wglądu)
do wniosku o zawarcie umowy najmu zajmowanego lokalu oraz ponownego zawarcia umowy najmu:
• zaświadczenie o zameldowaniu
• dokumenty potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
• kserokopia skróconego odpis aktu zgonu najemcy
• skrócony odpis aktu urodzenia wnioskodawcy (do wglądu)
• skrócony odpis aktu małżeństwa (do wglądu)

Zasady postępowania i opłaty:

Wniosek jest wolny od opłat.

Termin załatwienia sprawy:
Do miesiąca od zaopiniowania Komisji Mieszkaniowej, jeżeli sprawa nie wymaga postępowania wyjaśniającego.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:
Wnioskodawca zobowiązany jest uzyskać od Administratora budynku potwierdzenia opisu lokalu.

Pokój w którym można uzyskać informacje:
parter, pokój 19.

Telefon, e-mail:
32 439 22 48; 32 439 22 47, mieszkaniowy@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:
1. Uchwała Nr 800/L/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika z późniejszymi zmianami (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 5762 z późniejszymi zmianami).
2. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwołania:
Brak

Uwagi:

Brak