Nazwa
Zawarcie umowy najmu
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-05-25
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku o stwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu, zawarcie umowy najmu zajmowanego lokalu, ponowne zawarcie umowy najmu.
Metryka 1 Wniosek o zawarcie umowy najmu [pdf - 434 KB]
2 Zaświadczenie o dochodach [pdf - 194 KB]
3 Deklaracja o wysokości dochodów [pdf - 288 KB]
4 Oświadczenie o stanie majątkowym [pdf - 185 KB]

Załączniki:
 1. Do wniosku o stwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu:
  1. skrócony odpis aktu zgonu najemcy (do wglądu),
  2. skrócony odpis aktu urodzenia wnioskodawcy (do wglądu),
  3. skrócony odpis aktu małżeństwa wnioskodawcy (do wglądu).
 2. Do wniosku o zawarcie umowy najmu zajmowanego lokalu oraz ponownego zawarcia umowy najmu:
  1. dokumenty potwierdzające wysokość dochodu netto uzyskanego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
  2. skrócony odpis aktu zgonu najemcy (do wglądu),
  3. skrócony odpis aktu urodzenia wnioskodawcy (do wglądu),
  4. skrócony odpis aktu małżeństwa (do wglądu).
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Wydziale Spraw Mieszkaniowych lub w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej lub skrzynki podawczej umiejscowionej przy wejściu do budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Tadeusza Kościuszki 17.

Czas realizacji
Do miesiąca od zaopiniowania Komisji Mieszkaniowej, jeżeli sprawa nie wymaga postępowania wyjaśniającego.

Opłaty
Wniosek jest wolny od opłat.

Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.

Dodatkowe informacje
Wnioskodawca zobowiązany jest uzyskać od Administratora budynku potwierdzenia opisu lokalu.

Szczegółowych informacji udziela:
Wydział Spraw Mieszkaniowych
ul. Tadeusza Kościuszki 17, parter, pokój 18
telefon: 32 43 92 246, mieszkaniowy@um.rybnik.pl

Podstawa prawna

 1. Uchwała Rady Miasta Rybnika Numer 263/XVI/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2021 r. pozycja 7421),
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dziennik Ustaw z 2022 r., pozycja 1360 ze zmianami).