Nazwa
Zgłoszenie powstania, zmiany lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku leśnym osób fizycznych - Informacja o lasach
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2024-01-04
Ogólny opis:
 1. Informację o lasach składają osoby fizyczne.
 2. Informację sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru składa się właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku, a w szczególności jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu.
Organ właściwy do realizacji usługi:
Prezydent Miasta Rybnika

Wymagane dokumenty:

Sposób dostarczenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym.

Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.

Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.

Czas realizacji:
Do 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Opłaty: 
1. Złożenie informacji jest wolne od opłat.
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa można dokonać:
 • przelewem na rachunek bankowy w PKO BP S.A.:
  Urząd Miasta Rybnika
  PKO BP S.A nr : 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489

  (a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
  IBAN: PL53 1020 2528 0000 0702 0434 3489
  Nr BIC (SWIFT): BPKOPLPW
 • w opłatomatach usytuowanych w budynkach Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, ul. Rzecznej 8 i ul. Rynek 18 (budynek USC),
 • za pomocą szybkich płatności online – w tym celu należy kliknąć w link (https://rybnik.oplatyurzedowe.pl), który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A.
Tryb odwoławczy:
 1. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika.
 2. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  1. przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym.
  2. przesłać pocztą tradycyjną na adres:
   Urząd Miasta Rybnika
   ul. Bolesława Chrobrego 2
   44-200 Rybnik
  3. złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 3. O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania.
 4. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
 5. Odwołanie powinno zawierać:
  1. zarzuty przeciw decyzji,
  2. określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania,
  3. wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Dodatkowe informacje:
Informacji udziela Wydział Podatków
ul. Bolesława Chrobrego 2, I piętro, pokój 165
tel. 32 43 92 155, podatki@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:
1. Ustawa dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 ze zm.).