Nazwa
Udzielenie ulgi (umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty) w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2022-07-06
Kto może załatwić sprawę:
Uprawnionym do wniesienia wniosku o udzielenie ulgi (umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty) w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest tylko Podatnik lub pełnomocnik Podatnika.

Formularz wniosku:
Wniosek o przyznanie ulgi należy sporządzić własnoręcznie. Do wniosku należy dołączyć wypełniony druk - Metryka Oświadczenie o stanie majątkowym. [pdf - 239 KB]
.

Wymagane dokumenty (załączniki):
1. Wypełniony formularz wniosku.
2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
3. Kserokopie dokumentów przedstawiających sytuację materialną Wnioskodawcy oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym za okres ostatnich 3 miesięcy, np.: zaświadczenie o dochodach, odcinek emerytury lub renty, zaświadczenie osoby bezrobotnej o zarejestrowaniu w urzędzie pracy, decyzja o przyznaniu zasiłku, świadczeń socjalnych (oryginały do wglądu).
4. Kserokopie innych dokumentów poświadczających argumenty zawarte we wniosku lub mogących mieć wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie, np.: rachunki za czynsz i media, potwierdzenie kosztów leczenia lub pobytu w szpitalu, itp (oryginały do wglądu).
5. Ponadto, osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, do wniosku zobowiązana jest załączyć:
a. Kserokopie dokumentów przedstawiających sytuację finansową firmy z ostatniego roku, np. deklaracje podatkowe, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (oryginały do wglądu).
b. Kserokopie dokumentów przestawiających sytuację finansową firmy za ostatnie 3 miesiące, np. księgi przychodów i rozchodów (oryginały do wglądu).
c. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
d. Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53 poz. 311 ze zm.).

Opłaty:
1. Wniosek jest wolny od opłat.
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Termin załatwienia sprawy:
1. Decyzja o umorzeniu/rozłożeniu na raty/odroczeniu terminu płatności zobowiązania podatkowego/opłaty lub Decyzja o odmowie umorzenia/rozłożenia na raty/odroczenia terminu płatności zobowiązania podatkowego/opłaty wydawana jest w terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku.
2. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do
2 miesięcy.
3. Decyzja o udzieleniu lub odmowie udzielenia ulgi (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności) jest decyzją uznaniową, z której istoty wynika pozostawienie organowi podatkowemu swobody wyboru określonego rozwiązania, co oczywiście musi być odpowiednio uzasadnione.
4. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
a. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
b. Poprzez pocztę tradycyjną.
c. Osobiście w siedzibie urzędu.
5. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami / instytucjami:
Brak.

Pokój w którym można uzyskać informacje:
Referat Gospodarki Komunalnej
parter, pokój 004, ul. Rzeczna 8

Telefon, e-mail:

32 439 20 46; czgm5@um.rybnik.pl
Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014r., poz. 1543).
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).
4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 362 ze zm.).

Tryb odwołania:
1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
a. Przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, opatrując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
b. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
c. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Uwagi:
Brak.