Nazwa
Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-02-02
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
Wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych.
Metryka Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi holelarskie [pdf - 155 KB]

Załączniki:
Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Sposób dostarczania dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Czas realizacji
 1. Niezwłocznie, w terminie do 7 dni od złożenia kompletnego zgłoszenia dokonywany jest wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi turystyczne, o czym Zgłaszający informowany jest stosownym pismem. Jeżeli konieczne będzie przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec wydłużeniu do 1 miesiąca.
 2. W przypadku odmowy, w terminie do 1 miesiąca wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie wpisu obiektu do ewidencji.
 3. W sprawach szczególnie skomplikowanych ww. terminy mogą ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
Opłaty
 1. Wniosek jest wolny od opłat.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe lub w opłatomatach usytuowanych w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Polityki Społecznej
ul. Bolesława Chrobrego 2, parter, pokój 006
tel. 32 43 92 026, ngo@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2211 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2166).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. , poz. 2142 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.).