Nazwa
Opłata skarbowa
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2024-01-04
Opłacie skarbowej podlega:
 1. W sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
  1. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek;
  2. wydanie zaświadczenia na wniosek;
  3. wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
 2. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.
Czynności i dokumenty związane z opłatą skarbową:
W myśl obowiązujących przepisów, podmiot składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, (tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego), nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się w aktach sprawy. Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim zamieszczeniu na nim adnotacji określającej datę dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Adnotacja powinna być zamieszczona także na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, z zastrzeżeniem, że zamiast daty dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa należy określić kwotę uiszczonej opłaty, datę wpłaty i nr pokwitowania lub nr rachunku bankowego, na który dokonano wpłaty.

Adnotacji nie zamieszcza się na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, jeżeli w aktach sprawy pozostaje uwierzytelniona kopia albo kopia dowodu zapłaty.

Obowiązek opłaty skarbowej:
W przypadkach nieobjętych wyłączeniem lub zwolnieniem, o których stanowi art. 2; 3; 3a i art. 7 ustawy o opłacie skarbowej oraz kol. 4 załącznika do w/w ustawy, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:
 1. Od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;
 2. Od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;
 3. Od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
 4. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2;
 5. Od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 – z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1.
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej lub na pełnomocniku w/w.

W przypadku dokonywanych czynności urzędowych, wydawanych zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji) zobowiązany do zapłaty opłaty skarbowej, jest wyłącznie podatnik (wnioskodawca, inwestor). Oznacza to, iż na dowodzie zapłaty jako wpłacający winien figurować podatnik (wnioskodawca, inwestor).

W przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury zobowiązanym do zapłaty jest mocodawca i pełnomocnik lub przedsiębiorca i prokurent.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. znowelizowana ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 62b § 1,2,3) umożliwiła zapłatę podatku przez inne osoby niż podatnik, w tym przez małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę - bez ograniczenia kwotowego oraz do kwoty 1000,00zł - przez inne podmioty.

W takich przypadkach, jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości, co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika.

Uwaga!
Jeżeli treść dowodu zapłaty nie wskazuje konkretnego zobowiązania (przedmiotu opłaty skarbowej) oraz danych Wnioskodawcy, wówczas opłata skarbowa uiszczona przez inną osobę niż zobowiązaną do zapłaty nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego.
Oznacza to, iż osoba figurująca na dowodzie wpłaty, która dokonała zapłaty opłaty skarbowej a nie była zobowiązaną do jej zapłaty posiada nadpłatę, natomiast wobec osoby, która była zobowiązana do jej zapłaty, zostanie wszczęte postępowanie podatkowe lub złożony wniosek pozostanie bez rozpoznania.

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:
 1. Od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję);
 2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.
Zgodnie z przepisami, do składanego wniosku o dokonanie określonej czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, koncesji czy pozwolenia, złożonego pełnomocnictwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej (otrzymany w opłatomacie, w banku lub na poczcie, od inkasenta, albo wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej lub za pośrednictwem szybkich płatności online)

Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia (zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej):
Metryka Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia [pdf - 688 KB]

Sposoby uiszczania opłaty skarbowej:
 1. Przelewem na rachunek bankowy w PKO BP S.A.:

  Urząd Miasta Rybnika
  PKO BP S.A nr : 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489

  dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
  IBAN: PL53 1020 2528 0000 0702 0434 3489
  Nr BIC (SWIFT): BPKOPLPW

 2. W opłatomatach usytuowanych w budynkach Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, ul. Rzecznej 8 i ul. Rynek 18 (budynek USC),
 3. Za pomocą szybkich płatności online – w tym celu należy kliknąć w link (https://rybnik.oplatyurzedowe.pl), który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A.
Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Podatków
ul. Bolesława Chrobrego 2, I piętro, pokój 165
tel. 32 43 92 149, podatki@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 ze. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330).