Nazwa
Zgłoszenie właścicieli nieruchomości z terenu miasta Rybnika do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-03-16
Organ właściwy do realizacji usługi: 
Prezydent Miasta Rybnika

Wymagane dokumenty: 
Wypełniony formularz wniosku zgłoszenia właścicieli nieruchomości z terenu miasta Rybnika do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Metryka Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków. [pdf - 146 KB]

Sposób dostarczenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
 5. Złożyć bezpośrednio w Referacie Gospodarki Komunalnej przy ul. Rzecznej 8.
Czas realizacji
Termin złożenia zgłoszenia:
 • dla istniejących budynków - niezwłocznie,
 • dla nowo powstałych zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków - 14 dni.
Opłaty: 
Wniosek jest wolny od opłat.

Tryb odwoławczy: 
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje: 
Informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej ul. Rzeczna 8, tel. 32 43 92 040, czgm5@um.rybnik.pl

Podstawa prawna: 
 1. Art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022r. poz. 1297 ze zm.).
 2. Art. 2 ust.2 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r. poz.1549)