Nazwa
Udostępnienie kanału technologicznego
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-01-19

Kto może załatwić sprawę:
Inwestor, właściciel sieci teletechnicznej.

Formularz wniosku:
Wniosek o wydanie zezwolenia na udostępnienie istniejącego kanału technologicznego można otrzymać Wydziale Dróg (ul. Rzeczna 8, I piętro, pokój 101) lub pobrać stąd:
Metryka Wniosek o udostępnienie kanału technologicznego. [pdf - 527 KB]

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta (ul. Bolesława Chrobrego 2) lub w Wydziale Dróg (ul. Rzeczna 8)

Do wniosku należy dołączyć:

 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, ze wskazaniem lokalizacji i zakresu kanału technologicznego, który ma być udostępniony, lub w skali 1:2000 w przypadku, gdy możliwe będzie jednoznaczne oznaczenie przebiegu kanału technologicznego,
 2. kopię decyzji lokalizacyjnej przyłączy do kanału technologicznego*,
 3. uzgodniony z zarządcą drogi projekt techniczny ułożenia kabla w kanale wraz z przyłączami do kanału,
 4. oświadczenie, że udostępniony kanał technologiczny zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w decyzji, o której mowa w art. 39 ust. 7 ustawy o drogach publicznych,
 5. pełnomocnictwo inwestora, jeżeli wnioskodawca nie jest inwestorem, wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej.

Uwaga: w celu sporządzenia i uzgodnienia projektu technicznego ( pkt 3) można pozyskać dane techniczne istniejących kanałów technologicznych oddzielnym zapytaniem.
*Decyzję o której mowa w pkt. 2 należy uzyskać w odrębnym postępowaniu, jeżeli nie istnieje fizyczne połączenie zewnętrznych obiektów z kanałem technologicznym lub połączenie to jest niewystarczające.

Opłaty:
Wysokość opłaty rocznej za udostępnienie kanału określa rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego (Dz.U. 2016 poz. 957)
Lp. Rodzaj rury/mikrorury Średnica wewnętrzna Stawka opłaty rocznej

Lp. Rodzaj rury/mikrorury Średnica wewnętrzna Stawka opłaty rocznej
1 Rura światłowodowa 32/2,9 26,2 mm 3,29 zł
2 Rura światłowodowa 40 32,6 mm 4,10 zł
3 Rura światłowodowa 50/3,8 42,4 mm 5,33 zł
4 Rura osłonowa 110 103,6 mm 4,80 zł
5 Rura osłonowa 125 115,4 mm 5,34 zł
6 Rura osłonowa 140 129,2 mm 5,98 zł
7 Rura osłonowa 160 147,6 mm 6,83 zł
8 Mikrorura 7/3,5 3,5 mm 0,28 zł
9 Mikrorura 10/6 6 mm 0,48 zł
10 Mikrorura 12/8 8 mm 0,65 zł
11 Mikrorura 12/10 (1/7 wiązki 7x12/10) 10 mm 0,81 zł
12 Mikrorura 14/10 10 mm 0,81 zł
13 Mikrorura 16/12 12 mm 0,97 zł

Opłata za udostępnienie kanałów technologicznych płatna jest w terminie i na konto wskazane w decyzji administracyjnej.
Opłata za dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania strony wynosi 17 zł.

Opłat można dokonać w urzędach pocztowych, w bankach lub opłatomatach znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Rybnika (ul. Chrobrego 2; ul. Rzeczna 8) podając dane płatnika i tytuł wpłaty. Zachęcamy do korzystania z bezgotówkowych form płatności w tym dokonywania płatności online (płatności internetowych).

Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  Wydział Dróg
  ul. Rzeczna 8
  44-200 Rybnik
 2. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 3. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.

Czas realizacji
Zwykle do 30 dni. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:
Brak.

Pokój w którym można uzyskać informacje:
Wydział Dróg ,
ul. Rzeczna 8, I piętro, pokój 101
tel. 32 439 21 18; e-mail: drogi@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1693 ze zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2016r. (Dz.U. 2016 poz. 957) w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego.

Tryb odwołania:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:
Na czas wykonywania przedmiotowych urządzeń bądź obiektów niezbędne jest uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w Wydziale Dróg.