Nazwa
Zgłoszenie powstania, zmiany lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku rolnym osób prawnych - Deklaracja na podatek rolny
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2024-04-05
Ogólny opis:
 1. Deklaracje składają osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
 2. Ww. podmioty zobowiązane są do:
  1. składania, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
  2. skorygowania deklaracji w razie wystąpienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku, a w szczególności, jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów ich powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu,
  3. wpłacania w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczonego w deklaracji podatku rolnego na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Organ właściwy do realizacji usługi:
Prezydent Miasta Rybnika

Wymagane dokumenty:
 1. Wypełniony formularz deklaracji na podatek rolny wraz z załącznikami
  Metryka DR-1 Deklaracja na podatek rolny [pdf - 148 KB]
  ZDR-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu [pdf - 35 KB]
  ZDR-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania [pdf - 34 KB]
 2. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika do składania deklaracji.
Sposób dostarczenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym

Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.

Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.

Czas realizacji:
Do 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Opłaty:
 1. Złożenie deklaracji jest wolne od opłat.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłatę za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa można dokonać:
 1. przelewem na rachunek bankowy w PKO BP S.A.:
  Urząd Miasta Rybnika
  PKO BP S.A nr : 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489

  (a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
  IBAN: PL53 1020 2528 0000 0702 0434 3489
  Nr BIC (SWIFT): BPKOPLPW
 2. w opłatomatach usytuowanych w budynkach Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, ul. Rzecznej 8 i ul. Rynek 18 (budynek USC),
 3. za pomocą szybkich płatności online – w tym celu należy kliknąć w link (https://rybnik.oplatyurzedowe.pl), który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A.
Tryb odwoławczy:
 1. W przypadku wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego podatnikowi przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika.
 2. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  1. przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym.
  2. przesłać pocztą tradycyjną na adres:
   Urząd Miasta Rybnika
   ul. Bolesława Chrobrego 2
   44-200 Rybnik
  3. złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 3. O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania.
 4. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
 5. Odwołanie powinno zawierać:
  1. zarzuty przeciw decyzji,
  2. określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania,
  3. wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Dodatkowe informacje:
Informacji udziela Wydział Podatków
ul. Bolesława Chrobrego 2, I piętro, pokój 165
tel. 32 43 92 155, podatki@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:
1. Ustawa dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 ze zm.).