Nazwa
Zaświadczenie o objęciu nieruchomości obszarem zdegradowanym, obszarem rewitalizacji oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji.
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-04-24

Rada Miasta Rybnika w dniu 23.03.2023 r. podjęła Uchwałę 1088/LXIII/2023 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (obszar obejmuje sześć podobszarów: Boguszowice Osiedle, Niedobczyce, Niewiadom, Paruszowiec-Piaski, Rybnik-Północ, Śródmieście), na podstawie art. 8 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2023, poz. 28). W/w uchwała weszła w życie 15.04.2023 r. (http://dzienniki.slask.eu/legalact/2023/2774/).

Rada Miasta Rybnika nie podjęła uchwały na podstawie art. 25 ww. ustawy w sprawie ustanowienia na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

W przypadku konieczności otrzymania zaświadczenia potwierdzającego fakt:

 • czy nieruchomość położna jest na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji,
 • czy nieruchomość położona jest na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
 • czy Gmina ma prawo pierwokupu nieruchomości położonej na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji

należy złożyć stosowny wniosek (plik do pobrania w punkcie: „Formularz wniosku”) zgodnie z poniższą procedurą. Zalecane jest dokładne ustalenie z Notariuszem/Pełnomocnikiem jakiego typu zaświadczenie potrzebuje do akt sprawy.

Kto może załatwić sprawę:
Osoba fizyczna, osoba prawna posiadająca interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Formularz wniosku:
Metryka Wydanie zaświadczenia o objęciu nieruchomości obszarem zdegradowanym, obszarem rewitalizacji oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji [pdf - 92 KB]

Wymagane dokumenty (załączniki):

 1. Wniosek Strony o wydanie zaświadczenia;
 2. Oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 k.p.a. odpis pełnomocnictwa obejmującego umocowanie do reprezentowania wnioskodawcy przed organami administracji publicznej w sprawach administracyjnych – w przypadku reprezentowania przez Pełnomocnika;
 3. Dowód uiszczenia opłaty od udzielonego Pełnomocnictwa lub prokury;
 4. Dowód uiszczenia opłaty od dokonania czynności urzędowej tj. wydania Zaświadczenia.

Miejsce złożenia dokumentów:

 • w formie elektronicznej na adres: rozwoj@um.rybnik.pl
 • osobiście w Wydziale Rozwoju Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, p. 261-262 lub w Kancelarii Urzędu
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  Wydział Rozwoju
  ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
 • za pośrednictwem platformy ePUAP (http://www.epuap.gov.pl),

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /247300/skrytka
Formularz elektroniczny Urzędu Miasta Rybnika można wyszukać na stronie internetowej epuap.gov.pl:

 • wyszukanie Urzędu Miasta Rybnika poprzez kod pocztowy 44-200 Rybnik
 • w katalogu spraw ogólnych należy wybrać Pisma do urzędu a następnie wyszukać Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Miejsce odbioru zaświadczenia:
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Rozwoju, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, p. 261-262 - po uprzedniej informacji telefonicznej lub e-mailowej o możliwości odbioru gotowego zaświadczenia (Uwaga: osobiste odbieranie zaświadczeń, o które wnioskowano w formach wymienionych wyżej, możliwe jest po uprzednim zaznaczeniu tego faktu na formularzu wniosku o wydanie zaświadczenia – punkt „Uwagi”).

Zaświadczenia wydawane są w godzinach przyjmowania klientów Urzędu Miasta.
Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek – środa, godz. 8:00-15:00,
czwartek, godz. 8:00-17:30,
piątek, godz. 8:00-12:30.

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie każdej sztuki Zaświadczenia – 17 zł;

W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową należną Gminie Rybnik można wpłacać:

 • w kasie organu lub na konto - PKO Bank Polski S.A.; 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489;
 • w opłatomatach znajdujących się w budynku Urzędu Miasta (ul. Bolesława Chrobrego 2)

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją, jakiej dotyczy sprawy.

Zwolnienie z opłaty skarbowej określa art. 7, natomiast wyłączenie z opłaty skarbowej reguluje art. 2, ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Uwaga - zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami Pośrednicy w obrocie nieruchomościami nie są upoważnieni do występowania jako Pełnomocnicy ws. dotyczących przedmiotowego zaświadczenia.


Opłata skarbowa (za wydanie Zaświadczenia) podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty, nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia.


Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek na podstawie, którego organ podatkowy wzywa podmiot, który nie dokonał czynności urzędowej lub nie wydał wnioskowanego dokumentu do przekazania tego wniosku lub zgłoszenia albo poświadczonych kopii wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej lub adnotacją o uiszczeniu opłaty w przypadku kiedy dowód zapłaty został zwrócony.


Z wnioskiem o zwrot opłaty skarbowej winien zwrócić się podatnik (wnioskodawca, inwestor), a także pełnomocnik działający w jego imieniu jednakże zwrot opłaty skarbowej nastąpi na rzecz podatnika.


Zwrot opłaty skarbowej może zostać dokonany na rachunek bankowy wskazany we wniosku.


Termin załatwienia sprawy:

 • jeżeli wniosek jest złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem ePUAP, zaświadczenie jest wysyłane również poprzez ePUAP,
 • jeżeli wniosek jest złożony w formie papierowej (w Kancelarii lub listownie) – przesyłany jest w wersji papierowej na adres do korespondencji oraz na wyraźną prośbę w formie elektronicznej na podany adres email lub odbierany jest osobiście.

Na wnioskach należy umieszczać wszelkie dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail) oraz informację o preferowanej formie dostarczenia dokumentu, w celu bieżącej i sprawnej obsługi wydawanych zaświadczeń.

Zaświadczenie jest wydawane na pisemny wniosek osoby ubiegającej o wydanie zaświadczenia, bez zbędnej zwłoki, w terminie do 7 dni od dnia złożenia kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:
Nie dotyczy.

Pokój w którym można uzyskać informacje:
Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2
Wydział Rozwoju, pokój 262 (II piętro) (w razie nieobecności osoby odpowiedzialnej, pokój 261)

Telefon, e-mail:

32 43 92 292, 32 43 92 261
e-mail: rozwoj@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 3. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji;
 4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
Tryb odwołania:
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, służy zażalenie.

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Urzędu Miasta.