Nazwa
Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej.
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2024-02-07
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika

Wymagane dokumenty
Wypełniony wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej.
Metryka Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji deszczowej [pdf - 158 KB]

Załączniki:
 • 2 egzemplarze aktualnej mapy zasadniczej z zaznaczoną lokalizacją obiektu i określeniem charakteru powierzchni odwadnianej wraz ze wskazaniem proponowanego miejsca włączania (np. tereny zielone, dachy, powierzchnia utwardzona),
 • 2 egzemplarze mapy orientacyjnej z zaznaczoną lokalizacją inwestycji
 • W przypadku reprezentowania inwestora przez pełnomocnika dodatkowo: pełnomocnictwo zgodnie z art. 33 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego wraz z potwierdzeniem wniesionej opłaty.
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 2. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 lub ul. Rzecznej 8 w godzinach jego pracy.
 3. Złożyć do skrzynki podawczej, umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.

Czas realizacji
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Opłaty

 1. Warunki techniczne przyłączenia do kanalizacji deszczowej wydawane są bezpłatnie.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę należy wnieść najpóźniej w dniu składania wniosku.
Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe lub w opłatomatach, usytuowanych w budynkach Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 oraz ul. Rzecznej 8.

Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Referat Gospodarki Wodno-Ściekowej
ul. Rzeczna 8, parter, pokój 006A
tel. 32 43 92 167, czgm6@um.rybnik.pl

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2022 r. poz. 682).
 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625).