Nazwa
Wydanie zaleceń konserwatorskich
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-07-05
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
 1. Wypełniony formularz wniosku – dostępny w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika.
 2. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku nieruchomego, uprawniającego do występowania z wnioskiem.
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
 4. Dokumentację fotograficzną przedstawiającą obecny stan obiektu, ponadto koncepcję wykonania zamierzonych prac, inwentaryzację, i inne dane konieczne dla rozpatrzenia wniosku.
Sposób dostarczenia dokumentów
Wniosek o pozwolenie na budowę składa się w:
 • postaci papierowej albo;
 • formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego (skrzynka podawcza ePUAP).

Wniosek można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Rybnika lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Czas realizacji

 • Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.
 • W przypadku gdy wniosek zawiera braki formalne, Miejski Konserwator Zabytków wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania wezwania.
 • Miejski Konserwator Zabytków może wezwać wnioskodawcę do złożenia, w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, dodatkowej dokumentacji: historycznej, konserwatorskiej, fotograficznej lub innej niezbędnej dla prawidłowego rozpatrzenia wniosku. Nieuzupełnienie braków formalnych we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Opłaty
 • Wydanie zaleceń konserwatorskich jest wolne od opłaty skarbowej;
 • 17,00 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłat można dokonać przelewem na rachunek bankowy lub w opłatomatach znajdujących się w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

Tryb odwoławczy
Od wydanych zaleceń nie ma odwołania.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
ul. Bolesława Chrobrego 2, parter, pokój 012
tel. 32 43 92 012, konserwator@um.rybnik.pl

Podstawa prawna

 1. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.).
 2. Porozumienie z dnia 22 czerwca 2023 r. pomiędzy Wojewodą Śląskim i Prezydentem Miasta Rybnika w sprawie powierzenia Gminie Rybnik prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2023 r. poz. 5077).
 3. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.).
 4. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142).