Nazwa
Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2024-01-25
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE.
Metryka Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE [pdf - 24 KB]

Załączniki:
 1. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 2. Kopia dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia (np. zezwolenia na import zwierzęcia do kraju, zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli).
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Czas realizacji
7 dni.

Opłaty
 1. Opłata skarbowa od dokonania wpisu do rejestru zwierząt - 26 zł (za jeden gatunek).
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłaty można dokonać przelewem na na rachunek bankowy nr: 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489 lub w opłatomatach usytuowanych w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela
Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej
Referat Ekologii
ul. Bolesława Chrobrego 2, parter, pokój 054
tel. 32 43 92 054, czgm1@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
Art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Obowiązek informacyjny.