Nazwa
Wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, napisów
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-07-05
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
 1. Wypełniony formularz wniosku – dostępny w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika.
 2. Projekt umieszczenia tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, urządzeń technicznych lub napisów - 2 egzemplarze.
 3. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku nieruchomego, uprawniającego do występowania z wnioskiem (dotyczy wyłącznie zabytku nieruchomego).
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu przez niego tytułu prawnego do korzystania z zabytku ruchomego, uprawniającego do występowania z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich (dotyczy zabytku ruchomego).
 5. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
 6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o ile wnioskodawca lub rodzaj robót nie są zwolnione z tej opłaty na podstawie odrębnych przepisów.
Sposób dostarczenia dokumentów
Wniosek o pozwolenie na budowę składa się w:
 • postaci papierowej albo;
 • formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego (skrzynka podawcza ePUAP).
Wniosek można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Rybnika lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Czas realizacji
 • Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.
 • W przypadku gdy wniosek zawiera braki formalne, Miejski Konserwator Zabytków wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania wezwania.
 • Miejski Konserwator Zabytków może wezwać wnioskodawcę do złożenia, w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, dodatkowej dokumentacji: historycznej, konserwatorskiej, fotograficznej lub dokumentacji powykonawczej poprzednio prowadzonych prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych lub badań archeologicznych, niezbędnej dla prawidłowego rozpatrzenia wniosku.
 • W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych we wskazanym terminie, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 • Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.
Opłaty
 • 82,00 zł – za wydanie pozwolenia, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt. 10 Ustawy o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami;
 • 17,00 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłat można dokonać przelewem na rachunek bankowy lub w opłatomatach znajdujących się w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.
Opłaty skarbowej nie płacą jednostki budżetowe i samorządowe oraz organizacje pożytku publicznego.

Tryb odwoławczy
Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie złożone do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rybniku. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
ul. Bolesława Chrobrego 2, parter, pokój 012
tel. 32 43 92 012, konserwator@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021 r. poz. 81 ze zm.).
 3. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t. j. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.).
 4. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t. j. Dz.U. 2023 r. poz. 977 ze zm.).
 5. Porozumienie z dnia 22 czerwca 2023 r. pomiędzy Wojewodą Śląskim i Prezydentem Miasta Rybnika w sprawie powierzenia Gminie Rybnik prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2023 r. poz. 5077).
 6. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.).
 7. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.).