Nazwa
Zmiana miejsca głosowania.
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-09-20
W zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, wyborcę, któremu przysługuje prawo wybierania, ujmuje się w spisie wyborców sporządzanym w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania, w którym dana osoba jest ujęta z urzędu lub na wniosek.

Wyborca może zmienić miejsce głosowania, jeżeli złoży pisemny wniosek w tej sprawie.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania, może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci:
  • papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem do urzędu gminy właściwego ze względu na adres przebywania w dniu wyborów;
    Metryka Wniosek o zmianę miejsca głosowania. [pdf - 225 KB]
  • elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
We wniosku o zmianę miejsca głosowania podaje się:
  • nazwisko,
  • imię (imiona),
  • obywatelstwo,
  • numer ewidencyjny PESEL,
  • adres przebywania w dniu wyborów.

Uwaga!
Złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania skutkuje ujęciem wyborcy w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla adresu przebywania i skreśleniem ze spisu wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania sporządzony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich – pokój 162 od dnia 1 września (piątek) do dnia 12 października (czwartek) w następujących godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa od godz. 8:00 do 15:00
czwartek od godz. 8:00 do godz. 17:30
piątek od godz. 8:00 do godz. 12.30

Informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich: 32 43 92 162.